Amarok/cs: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 September 2020

3 March 2019

3 September 2013

1 September 2013

21 August 2013

5 February 2013

17 November 2012

18 May 2012

13 May 2012

24 March 2012

18 January 2012

6 December 2011

  • curprev 09:1809:18, 6 December 2011Veritaslibero talk contribs 9,287 bytes +38 Created page with "'''Amarok''' je svobodný, multi-platformní, přizpůsobivý a schopný hudební přehrávač, se spoustou možností. Umožňuje jednoduchou správu kolekce, automaticky stahuj..."

1 December 2011

21 June 2011