Digikam/LightTable/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

31 March 2012

27 March 2012

  • curprev 12:0712:07, 27 March 2012Abella talk contribs 2,685 bytes +19 Created page with "Trobareu més guies d'aprenentatge com aquesta fent clic a l'enllaç ''Fotografia/ca'' de sota."
  • curprev 12:0512:05, 27 March 2012Abella talk contribs 2,666 bytes +15 Created page with "Utilitzar la Taula de llum és força senzill. Si sols heu afegit un parell de fotos a la finestra taula de llum, es mostraran una al costat de l'altra, pel que us serà més fà..."
  • curprev 11:5811:58, 27 March 2012Abella talk contribs 2,651 bytes +44 Created page with "Això obre una finestra taula de llum buida, i hi podeu afegir dues o més fotos arrossegant-les des del plafó de miniatures (anomenat barra de miniatures en digiKam) de la fine..."
  • curprev 11:5111:51, 27 March 2012Abella talk contribs 2,607 bytes −1 No edit summary
  • curprev 11:5011:50, 27 March 2012Abella talk contribs 2,608 bytes +94 Created page with "Si teniu un grapat de targetes d'emmagatzematge en la borsa de fotos, no hi ha necessitat de preocupar-vos per la quantitat de fotos que podeu prendre abans que la càmera digita..."

26 March 2012