Digikam/Process RAW Files/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

19 April 2012

  • curprev 09:5609:56, 19 April 2012Abella talk contribs 6,652 bytes +31 Created page with "Quan esteu satisfet amb la configuració i els ajustaments que heu realitzat, premeu el botó <menuchoice>Importa</menuchoice> per a importar i processar el fitxer RAW. I recorde..."
  • curprev 09:5309:53, 19 April 2012Abella talk contribs 6,621 bytes +47 Created page with "A la pestanya <menuchoice>Postprocés</menuchoice>, podreu ajustar diverses exposicions (per exemple, la lluentor, el contrast, la gamma i l'exposició), així com ajustar la cor..."
  • curprev 09:4809:48, 19 April 2012Abella talk contribs 6,574 bytes +59 Created page with "Utilitzant les opcions de la secció <menuchoice>Correccions</menuchoice>, podreu optar per aplicar un dels algorismes suportats de reducció de soroll a la imatge, així com act..."
  • curprev 09:4109:41, 19 April 2012Abella talk contribs 6,515 bytes +5 No edit summary
  • curprev 09:4009:40, 19 April 2012Abella talk contribs 6,510 bytes +142 Created page with "En la secció <menuchoice>Balanç de blancs</menuchoice>, podeu ajustar el balanç de blancs i especificar com s'ha de manejar el sistema el retall de les zones lluminoses (àree..."
  • curprev 09:1009:10, 19 April 2012Abella talk contribs 6,368 bytes +84 Created page with "Per omissió, '''digiKam''' converteix els fitxers RAW a imatges en color de 8 bits, però podeu triar el mode de 16 bits activant l'opció de profunditat de color de 16 bits. El..."
  • curprev 08:4508:45, 19 April 2012Abella talk contribs 6,284 bytes +82 Created page with "La interpolació cromàtica és un procés de reconstrucció d'una imatge a tot color des de la sortida en brut d'un sensor d'imatge. Per entendre millor el que és i com funcion..."
  • curprev 08:3508:35, 19 April 2012Abella talk contribs 6,202 bytes +52 Created page with "La barra lateral <menuchoice>Importa RAW</menuchoice> conté tres pestanyes: <menuchoice>Descodificació RAW</menuchoice>, <menuchoice>Postprocés</menuchoice> i <menuchoice>Info..."
  • curprev 08:2508:25, 19 April 2012Abella talk contribs 6,150 bytes +130 Created page with "'''digiKam''' normalment fa un treball decent en la descodificació de fitxers RAW utilitzant l'ajustament per omissió. Però si preferiu tenir el control complet de com process..."

6 April 2012