Digikam/Thumbnails/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

6 April 2012

  • curprev 13:2813:28, 6 April 2012Abella talk contribs 2,041 bytes +5 Created page with "Després d'executar un dels pasos anteriors, notareu que les imatges es carreguen gairebé instantàniament en utilitzar '''digiKam'''. Fer-ho és molt bo i incrementa el rendime..."
  • curprev 13:2613:26, 6 April 2012Abella talk contribs 2,036 bytes +2 No edit summary
  • curprev 13:2613:26, 6 April 2012Abella talk contribs 2,034 bytes +21 Created page with ";2. Reconstrueix-ho tot :Aquesta opció escaneja totes les imatges en la vostra col·lecció i genera les miniatures -aquest procés és lent i triga molt de temps-."
  • curprev 13:2413:24, 6 April 2012Abella talk contribs 2,013 bytes +13 Created page with ";1. Escaneja :Aquesta opció cercarà les miniatures que faltin a la col·lecció i les generarà. Aquest procés és ràpid"
  • curprev 13:2313:23, 6 April 2012Abella talk contribs 2,000 bytes +22 Created page with "Després d'instal·lar '''digiKam''' i que mostri la carpeta arrel on es mantenen les vostres imatges, això és molt senzill. El que cal fer és, anar a <menuchoice>Eines</menuc..."
  • curprev 13:1913:19, 6 April 2012Abella talk contribs 1,978 bytes +27 Created page with "Quan instal·leu '''digiKam''' per primera vegada aquest crea dues bases de dades, una per a les imatges que porta tota la informació relativa a les imatges de la vostra col·le..."
  • curprev 13:1413:14, 6 April 2012Abella talk contribs 1,951 bytes +70 Created page with "Una de les coses que em molestaven durant els primers dies de la utilització de '''digiKam''' és que la velocitat de càrrega de les miniatures era lenta, ja que he estat un us..."

31 March 2012

26 March 2012