KDE Connect/Tutorials/Ordres d'utilitat

  From KDE UserBase Wiki
  Revision as of 17:32, 1 November 2022 by Abella (talk | contribs)

  Llista de les ordres d'exemple per al KDE Connect

  Al KDE Connect, podeu afegir les vostres propies ordres i executar-les des del vostre telèfon. Aquestes són algunes de les més útils. No dubteu a afegir-hi la vostra.

  Controlar l'estat de l'ordinador

  • Atura:
   systemctl poweroff
  • Reinicia:
   systemctl reboot
  • Suspèn:
   systemctl suspend
  • Hiberna:
   systemctl hibernate
  • Bloqueja la pantalla:
   loginctl lock-session
  • Desbloqueja la pantalla:
   loginctl unlock-session
  • Apaga la pantalla:
   sleep 0.1 && qdbus org.kde.kglobalaccel /component/org_kde_powerdevil invokeShortcut "Turn Off Screen"
  • Bloqueja el teclat i el ratolí (no la pantalla):
   pyxtrlock
  • Desbloqueja el teclat i el ratolí:
   pkill pyxtrlock

  Controlar el volum

  Plasma

  • Abaixa el volum:
   qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "decrease_volume"
  • Apuja el volum:
   qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "increase_volume"
  • Silencia:
   qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "mute"
  • Silencia el micròfon:
   qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "mic_mute"

  Altres escriptoris o gestors de finestres -DE/WM- (amb «pactl»)

  • Abaixa el volum:
   pactl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ -10%
   ## O
   pactl set-sink-volume $(pactl list short sinks | grep RUNNING | cut -f1) -10%
   
  • Puja el volum:
   pactl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ +10%
   ## O
   pactl set-sink-volume $(pactl list short sinks | grep RUNNING | cut -f1) +10%
   
  • Silencia/Activa el so:
   pactl set-sink-mute @DEFAULT_SINK@ toggle
   ## O
   pactl set-sink-mute $(pactl list short sinks | grep RUNNING | cut -f1) toggle
   

  Altres escriptoris o gestors de finestres -DE/WM- (amb «amixer»)

  • Abaixa el volum:
   amixer -q sset Master 10%-
  • Apuja el volum:
   amixer -q sset Master 10%+

  Es poden crear altres ordres utilitzant amixer

  Canvia l'aspecte i el comportament

  • Tema Brisa (clar):
   lookandfeeltool -a 'org.kde.breeze.desktop'
  • Tema Brisa (fosc):
   lookandfeeltool -a 'org.kde.breezedark.desktop'

  Ajustaments de la brillantor

  • Augmenta la brillantor:
   qdbus org.kde.Solid.PowerManagement /org/kde/Solid/PowerManagement/Actions/BrightnessControl org.kde.Solid.PowerManagement.Actions.BrightnessControl.setBrightness $(expr $(qdbus org.kde.Solid.PowerManagement /org/kde/Solid/PowerManagement/Actions/BrightnessControl org.kde.Solid.PowerManagement.Actions.BrightnessControl.brightness) - 375)

  Captura de pantalla

  • Desa localment:
   spectacle -b
  • Envia al telèfon:
   file=/tmp/$(hostname)_$(date "+%Y%m%d_%H%M%S").png; spectacle -bo "${file}" && while ! [ -f "${file}" ]; do sleep 0.5; done && kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --share "${file}"
  • Desa la fotografia de la càmera web a la carpeta Imatges i envia-la al telèfon:
   file="$HOME/Images/WebcamImage_$(date "+%Y%m%d_%H%M%S").jpg"; ffmpeg -f video4linux2 -s 1280x720 -i /dev/video0 -ss 0:0:2 -frames 1 "${file}" && kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --share "${file}"

  Envia la sortida de qualsevol ordre al telèfon

  • Comprova l'estat de la indexació del Baloo:
   kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(balooctl status)"
  • Comprova les línies 5, 7 i 9 de «speedtest-cli»:
   kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(speedtest-cli|awk 'NR==5;NR==7;NR==9 {print;exit}')"
  • Comprova si s'està executant el servei «sshd»:
   kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(systemctl status sshd|grep Active)"
  • Comprova les 5 aplicacions que utilitzen més RAM:
   kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(ps -eo pid,%mem,cmd --sort=-%mem | head -n 6)"