KWord/Tutorials/BasicLayout/da: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

29 April 2011

  • curprev 14:3614:36, 29 April 2011Claus chr talk contribs 8,386 bytes +255 Created page with "{{Warning/da|1=I øjeblikket (version 2.3.3) virker det ikke som forventet, når du ændrer margin i KWord. Det forventes at blive rettet i den næste udgave. Se [http://forum.kd..."

24 April 2011

23 April 2011

22 April 2011

21 April 2011

21 September 2010

20 September 2010

19 September 2010

18 September 2010