Difference between revisions of "LatteDock/FAQ/uk"

(Created page with "LatteDock/Поширені питання та відповіді на них")
 
(Created page with "Будь ласка, переконайтеся, що встановлено libunity. У версіях Ubuntu з KDE, зокрема Kubuntu і KDE Neon, вам слід в...")
 
(215 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
[[LatteDock|←Latte Dock]]
+
[[Special:myLanguage/LatteDock|←Панель Латте]]
  
==  What is Latte Dock? How did it begin? ==
+
==  Що таке панель Латте? З чого розпочався проект? ==
  
'''Latte Dock''' is a dock based on plasma frameworks and a direct successor of [https://github.com/psifidotos/nowdock-panel Now Dock]. '''Latte''' is the combined effort from the developers of [https://github.com/psifidotos/nowdock-panel Now Dock] and [https://github.com/audoban/Candil-Dock Candil Dock].
+
'''Панель Латте''' — панель на основі бібліотек Плазми, безпосередній наступник [https://github.com/psifidotos/nowdock-panel панелі Now]. '''Латте''' є результатом об'єднаних зусиль розробників [https://github.com/psifidotos/nowdock-panel панелі Now] та [https://github.com/audoban/Candil-Dock панелі Candil].
  
== How can I add launchers? ==
+
== Як додати кнопки запуску? ==
  
The easiest and memory efficient way is to drag n' drop them on the taskmanager (this is the area that dots and lines are shown under running windows).
+
Найпростішим і найочевиднішим способом є перетягування зі скиданням на панель задач (це ділянка, під запущеними вікнами, де показано крапки і лінії).
  
'''Hint:''' You can add them also outside the taskmanager but that creates animation issues for size <64px and it is memory hungry.
+
'''Підказка:''' ви можете додати їх поза межами ділянки керуванян задачами, але це спричинить проблеми із анімацієї для розмірів <64 пікселів та надмірного споживання пам'яті.
  
== How can I add applets? ==
+
== Як додати аплети? ==
  
Right click on your <menuchoice>Plasma desktop</menuchoice> -> <menuchoice>Add Widgets</menuchoice>. From the plasma widgets explorer drag n' drop any widget you want onto your Latte dock
+
Клацніть правою кнопкою миші на <menuchoice>стільниці Плазми</menuchoice>, виберіть <menuchoice>Додати віджети</menuchoice>. З панелі навігації списком віджетів Плазми перетягніть і скиньте будь-який потрібний вам віджет на вашу панель Латте.
  
== How can I enable ''Edit Mode'' in Latte? ==
+
== Як увімкнути режим редагування у Латте? ==
  
In '''Edit Mode''' the user can remove applets, change their ordering and access advanced settings in various areas. To enable it the user just has to show the '''Latte Settings Window'''.
+
У режимі редагування користувач може вилучати аплети, перевпорядковувати їх і отримувати доступ до додаткових параметрів у різних областях. Щоб увімкнути його, слід просто викликати вікно параметрів Латте.
  
== How can I move/remove applets? ==
+
== Як пересувати або вилучати аплети? ==
  
You should go to '''Edit Mode''' (this is when the settings window is shown) and then you can drag any applet you want to be placed else where. At the same point you can also remove it by right clicking on it or by pressing the [X] button and the tooltip above the applet.
+
Вам слід перейти у '''Режим редагування''' (коли показано вікно параметрів), а далі, ви можете перетягнути будь-який аплет до будь-якого місця. Ви також можете вилучти його у «режимі редагування» клацанням правою кнопкою на аплеті або натисканням кнопки [X] на панелі підказки над аплетом.
  
== Can I disable parabolic effect for specific applet? ==
+
== Чи можна вимкнути параболічний ефект для певного аплета? ==
  
You should go to '''Edit Mode''' (this is when the settings window is shown) and hover afterwards the specific applet. Its tooltip contains a locker icon that you can use to disable parabolic effect for that applet.
+
Вам слід перейти у '''Режим редагування''' (коли показано вікно параметрів) і навести вказівник миші на певний аплет. На панелі підказки буде показано піктограму замка, натисканням якої можна вимкнути параболічний ефект при клацанні на аплеті.
  
== My launcher and its window are not associated correctly OR my launcher is using a low-resolution icon? ==
+
== Кнопка запуску і її вікно не пов'язано належним чином або чому для кнопки запуску використано піктограму із низькою роздільністю? ==
  
That issue means that plasma libtaskmanager has not associated correctly your launcher and app windows with the relevant desktop file. Plasma is trying to be smart enough in order to identify correctly which desktop files are associated to specific windows but there are cases that it fails. Best way to solve this is to check the <code>StartupWMClass</code> record in the desktop file. That record should point at the proper <code>WM_CLASS</code> record at all times. For example even though Latte desktop file is called {{Path|1=org.kde.latte-dock.desktop}} its <code>StartupWMClass<c/ode> is <code>lattedock</code>. In order to identify correctly the <code>StartupWMClass</code> for an application you can use <code>xprop</code> to do so.
+
Причиною цієї проблеми є те, що '''libtaskmanager''' Плзами не пов'язує вашу кнопку запуску і вікна програми із відповідним файлом desktop. Плазма намагається якнайточніше визначити, які файли desktop пов'язано із певними вікнами, але іноді автоматичне визначення не спрацьовує. Найкращим способом виправлення є визначення запису <code>StartupWMClass</code> у файлі desktop. Цей запис має вказувати на належний запис <code>WM_CLASS</code>. Наприклад, навіть коли файл desktop панелі Латте називається {{Path|1=org.kde.latte-dock.desktop}}, його <code>StartupWMClass</code> має значення <code>lattedock</code>. З метою належного визначення <code>StartupWMClass</code> програми можете скористатися <code>xprop</code>.
  
'''Example:'''
+
'''Приклад:'''
# Run <code>xprop</code> in command prompt
+
# Віддайте команду <code>xprop</code> у консолі
# Click on the window you are interested in
+
# Клацніть на вікні, яким ви цікавитеся
# Locate at the end of the output the record <code>WM_CLASS(STRING) =</code>
+
# Знайдіть наприкінці виведених до консолі даних запис <code>WM_CLASS(STRING) =</code>
# Add the previous mentioned record in the application desktop file at the <code>StartupWMClass</code> field
+
# Додайте раніше згаданий запис до файла desktop програми у полі <code>StartupWMClass</code>
  
e.g. for '''Gimp 2.10''' even though its desktop file is called {{Path|1=gimp.desktop}} its <code>StartupWMClass</code> is ''gimp-2.10' . <code>StartupWMClass</code> is not needed to be added for '''Gimp''' because plasma developers have taken special care to map it properly through {{Path|1=/etc/xdg/taskmanagerrulesrc}}.
+
Наприклад, у '''Gimp 2.10''', навіть хоча файл desktop має назву {{Path|1=gimp.desktop}}<code>StartupWMClass</code> має значення ''gimp-2.10' . Для '''Gimp''' <code>StartupWMClass</code> не потрібно додавати, оскільки розробник Плазми подбали про правильну прив'язку за допомогою {{Path|1=/etc/xdg/taskmanagerrulesrc}}.
  
== How Latte Dock (auto)starts and why a widget is provided? ==
+
== Як (авто)запускається панель Латте і чому до складу пакунка включено віджет? ==
  
'''Latte''' starts from the menu; there is no need to place the widget on your desktop. It is there for testing purposes. The automatic start can be enabled through <menuchoice>Settings Window</menuchoice> -> <menuchoice>Tweaks</menuchoice>.
+
'''Латте''' запускається з меню; немає потреби розташовувати віджет на вашій стільниці. Аплет на стільниці призначено для тестування. Автоматичний запуск панелі можна увімкнути за допомогою <menuchoice>Вікна параметрів</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Коригування</menuchoice>.
  
== Did any other dock inspire you? How does Latte Dock compare to other docks? ==
+
== Джерелом натхнення слугувала якась інша панель? Яке місце займає панель Латте серед інших панелей? ==
  
'''Latte''' has an architecture inspired and based on Plasmashell, but we also took some inspiration from Plank eg: the Visibility modes.
+
Архітектуру '''Латте''' розроблено і засновано на оболонці Плазми, але джерелом натхнення також слугувала панель Plank (з неї, наприклад, запозичено режими видимості).
  
== What technology/programming language does it make use of? ==
+
== Яку технологію і мову програмування використано? ==
  
'''Latte''' is mostly written in '''Qt/QML''' and '''C++14''', but this project would not be possible without [https://api.kde.org/frameworks/index.html '''KDE Frameworks 5'''].
+
'''Латте''' здебільшого написано на '''Qt/QML''' і '''C++14''', але цей проект був би неможливим без [https://api.kde.org/frameworks/index.html '''KDE Frameworks 5'''].
  
== Ok, you convinced me to try it! How can I install it and what are it's dependencies? ==
+
== Гаразд, ви переконали мене спробувати! Як встановити панель і які у неї залежності? ==
  
Download the sources and build '''Latte''' also remember to install the dependencies. Please read [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/blob/master/README.md README] and [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/blob/master/INSTALLATION.md INSTALLATION]. But if you have problems or doubts you can [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/issues/203 ask us].
+
Ви можете отримати початковий код, встановити відповідні залежності і зібрати '''Латте'''. Будь ласка, ознайомтеся із вмістом файлів [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/blob/master/README.md README] та [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/blob/master/INSTALLATION.md INSTALLATION]. Якщо у вас виникають проблеми або сумніви, можете [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/issues/203 задати питання команді розробників].
  
== Which distributions have packages for it, so to install it via P.M. ? ==
+
== У яких дистрибутивах є пакунок? Чи можна його встановити за допомогою програми для керування пакунками? ==
  
Please read at the bottom of [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock Latte Dock Main Page] the [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock#from-repositories Repositories] section.
+
Будь ласка, ознайомтеся із нижньою частиною [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock головної сторінки панелі Латте], розділом [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock#from-repositories Сховища].
  
== After the launcher bouncing animation the window showing isn't smooth? ==
+
== Чому після анімації підстрибування кнопки запуску показ вікна відбувається із ривками? ==
  
Try the following steps,
+
Спробуйте виконати такі дії:
  
#Go to <menuchoice>Plasma System Settings</menuchoice> -> <menuchoice>Applications</menuchoice> -> <menuchoice>Launch Feedback</menuchoice> -> <menuchoice>(disable) Task Manager</menuchoice> animation
+
#Відкрийте сторінку <menuchoice>Системні параметри</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Програми</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Супровід запуску</menuchoice> &rarr; <menuchoice>(вимкніть анімацію) Керування задачами</menuchoice>
#If the problem remains then your application desktop file might be missing the '''StartupWMClass''' record. For Inkscape that would be: <code>StartupWMClass=inkscape</code> you can use the <code>xprop</code> program in order to identify that value correctly.
+
#Якщо усунути проблему не вдалося, ймовірно, у вашому файлі desktop програми пропущено запис «StartupWMClass». У випадку Inkscape це такий запис: <code>StartupWMClass=inkscape</code>. Ви можете скористатися програмою <code>xprop</code> для визначення відповідного значення для потрібної вам програми.
  
== What are some basic configuration options? ==
+
== Якими є базові параметри налаштовування? ==
  
'''Latte''' is highly configurable. We invite you to explore and configure latte to your pleasure from the config window. 👍
+
'''Латте''' є дуже гнучким у налаштуванні. Ми запрошуємо вас вивчити налаштування та налаштувати програму так, як вам це подобається, за допомогою спеціального вікна налаштовування.  
But some special features are: Visibility, Zoom Effect and Add widgets/plasmoids from Plasma5.
+
Особливо слід звернути увагу на такі можливості: видимість, ефект масштабування та додавання віджетів і плазмоїдів з Плазми KDE.
  
== Where is the configuration(s) stored? ==
+
== Де зберігаються файли налаштувань? ==
  
Be careful!!
+
Будьте обережні! Рекомендуємо створити резервну копію, якщо вам потрібно зберегти початкові налаштування.
  
 
{{Path|1=cat ~/.config/lattedock-appletsrc}}
 
{{Path|1=cat ~/.config/lattedock-appletsrc}}
Line 80: Line 80:
 
{{Path|1=cat ~/.config/lattedockrc}}
 
{{Path|1=cat ~/.config/lattedockrc}}
  
== Inside {{Path|1=~/.config/lattedock-appletsrc}} I see various stuff. Can you explain a little the idea behind those? ==
+
== У ~/.config/lattedock-appletsrc зберігаються якісь файли. Можете пояснити, для чого вони? ==
  
Config is organized based on ''Containments'' (eg <code>[Containments][1]</code>). Each of those have a number to distiguish one from the other and each one also has different blocks of options. That's where `applets` come in to play and each `Containment` has it's applets (usually one - <code>[Containments][1][Applets][2]</code>). So it goes like:
+
Налаштування поділено за контейнерами (наприклад, <code>[Containments][1]</code>). Кожен з контейнерів має власний номер для розрізнення, і у кожного є власні блоки параметрів. У таких блоках можна визначати «аплети» — у кожного контейнера є власні аплети (зазвичай, один — <code>[Containments][1][Applets][2]</code>). Отже, налаштування виглядають так:
  
{{Input|1=[Containments][NumberOfContainemt][Applets][NumberOf_Applet]}}
+
{{Input|1=[Containments][Номер контейнера][Applets][Номер аплета]}}
  
Now, applet-2 maybe a series of launchers, a Plasma Widget, anything. Each and every applet also has multiple blocks of configuration. A block might be for generic ''applet'' configuration (eg <code>[Containments][1][Applets][2]</code>) or about some more specific options (eg <code>[Containments][1][Applets][2][Configuration][General]</code>).
+
Аплет-2 може бути набором кнопок або віджетом Плазми, будь чим. Будь-який аплет має декілька блоків налаштовування. Блоком можна скористатися для загального налаштовування «аплета» (наприклад, <code>[Containments][1][Applets][2]</code>) або визначення специфічних параметрів (наприклад, <code>[Containments][1][Applets][2][Configuration][General]</code>).
  
As you can tell we can't write all about those numerous options, but here is the deal: You can tweak every applet seperately, you can change the appereance order of applets with <code>appletOrder=No_of_Applet;No_of_Another</code>, under <code>[Containments][1][General]</code>* , you can manually change the <menuchoice>iconSize</menuchoice> in the same block, if want <menuchoice>shadows</menuchoice>, what the <menuchoice>zoomLevel</menuchoice> has to be and etc. A '''sample''' is provided [http://pastebin.ca/3772307 here] to see for your self.
+
Очевидно, ми не можемо документувати усі численні параметри тут, але ось декілька порад: ви можете коригувати поведінку кожного аплету окремо, ви можете змінити порядок, у якому з'являтимуться аплети, за допомогою коду <code>appletOrder=Номер_аплету;Номер_іншого_аплету</code> у <code>[Containments][1][General]</code>* , ви можете вручну змінити розмір піктограми (<menuchoice>iconSize</menuchoice>) у тому самому блоці, визначити, чи слід показувати тіні (<menuchoice>shadows</menuchoice>), яким буде масштаб (<menuchoice>zoomLevel</menuchoice>) тощо. Зразок наведено [http://pastebin.ca/3772307 тут] — можете ознайомитися з усім самі.
  
* You see, it ''contains'' all the other applets and you tweak under ''general'' options
+
* Як бачите, він ''містить'' усі інші аплети, і ви можете скоригувати налаштування у ''загальних'' параметрах
  
== What are some expert configuration options to never mess with? ==
+
== Чи є якісь параметри налаштування для досвідчених користувачів, які ніколи не варто чіпати? ==
  
None is forbiden, as long as you take ''frequent backups'' of your configuration. Use [https://www.cyberciti.biz/faq/how-do-i-add-jobs-to-cron-under-linux-or-unix-oses/ cron] or similar software to automate the procedure and place them in an safe place.
+
Робити можна усе, що завгодно, але слід створювати ''регулярні резервні копії'' ваших налаштувань. Скористайтеся [https://www.cyberciti.biz/faq/how-do-i-add-jobs-to-cron-under-linux-or-unix-oses/ cron] або подібною програмою для автоматизації процедури і зберігайте резервні копії у безпечному місці.
  
== How can I enable the Latte Global Shortcuts? ==
+
== Як увімкнути загальні клавіатурні скорочення Латте? ==
  
In most cases you need to go at <menuchoice>plasma systemsettings</menuchoice> -> <menuchoice>Global Shortcuts</menuchoice> -> <menuchoice>Latte Dock</menuchoice> and enable what shortcuts you need.
+
У більшості випадків вам слід перейти до сторінки <menuchoice>Системні параметри</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Загальні скорочення</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Панель Латте</menuchoice> і увімкніть потрібні вами клавіатурні скорочення.
  
* '''Super+No''': Activate a task
+
* <keycap>Super + цифра</keycap>: активувати завдання
* '''Super+Ctrl+No''': A new instance for a task
+
* <keycap>Super + Ctrl + цифра</keycap>: новий екземпляр завдання
* '''Super+`''': Show a hidden dock
+
* <keycap>Super + `</keycap>: показати приховану панель
  
== Can I use my '''super key''' to open the app launcher? ==
+
== Чи можна скористатися клавішею Super (Windows) для відкриття засобу запуску програм? ==
  
First make sure '''Latte Dock''' is not open.
+
Спочатку переконайтеся, що '''Панель Латте''' закрито.
  
===Option 1:===
+
===Варіант 1===
Of course you can but you will need to add at your {{Path|1=~/.config/kwinrc}} file the following code:
+
Звичайно ж, можна, але доведеться додати до вашого файла {{Path|1=~/.config/kwinrc}} такий код:
  
 
{{Input|1=<nowiki>
 
{{Input|1=<nowiki>
Line 115: Line 115:
 
Meta=org.kde.lattedock,/Latte,org.kde.LatteDock,activateLauncherMenu</nowiki>}}
 
Meta=org.kde.lattedock,/Latte,org.kde.LatteDock,activateLauncherMenu</nowiki>}}
  
Then reload KWin with:
+
Потім перезавантажте KWin за допомогою такої команди:
  
 
{{Input|1=qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure}}
 
{{Input|1=qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure}}
  
===Option 2:===
+
===Варіант 2===
Alternativily you can run the following commands:
+
Крім того, ви можете віддати такі команди:
  
 
{{Input|1=<nowiki>kwriteconfig5 --file ~/.config/kwinrc --group ModifierOnlyShortcuts --key Meta "org.kde.lattedock,/Latte,org.kde.LatteDock,activateLauncherMenu"
 
{{Input|1=<nowiki>kwriteconfig5 --file ~/.config/kwinrc --group ModifierOnlyShortcuts --key Meta "org.kde.lattedock,/Latte,org.kde.LatteDock,activateLauncherMenu"
 
qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure</nowiki>}}
 
qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure</nowiki>}}
  
== Latte v0.8 deactivates <menuchoice>Borderless Maximized</menuchoice> Windows from Active Window Control plasmoid, what can I do ? ==
+
== Латте 0.8 вимикає <menuchoice>Максимізовані вікна без рамки</menuchoice> у плазмоїді керування активним вікном. Що робити? ==
  
Latte v0.8 supports <menuchoice>BorderLess Maximized</menuchoice> Windows per layout simultaneously. In order for this to work it had to support that feature internally. You can try the following:
+
У Латте 0.8 передбачено підтримку одночасного використання <menuchoice>безрамкових максимізованих</menuchoice> вікон. Щоб така підтримка працювала належним чином, система має підтримувати цю можливість на внутрішньому рівні. Можете спробувати зробити так:
  
# Disable <menuchoice>BorderLess Maximized</menuchoice> Windows from <menuchoice>Active Window Control</menuchoice>
+
# Вимкнути <menuchoice>безрамкові максимізовані</menuchoice> вікна у <menuchoice>Керуванні активними вікнами</menuchoice>.
# Go to <menuchoice>Latte Settings</menuchoice> -> <menuchoice>Layouts</menuchoice> -> <menuchoice>Choose tab (Preferences)</menuchoice> and enable <menuchoice>Support borderless maximized windows in different layouts</menuchoice>
+
# Перейдіть до вкладки <menuchoice>Параметри Латте</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Компонування</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Налаштування</menuchoice> і позначте пункт <menuchoice>Підтримка безрамкових максимізованих вікон у різних компонуваннях</menuchoice>.
# Return to your layouts and a new column called <menuchoice>Borderless</menuchoice> must have been added, add a check mark in that column for the layout you want that feature and click <menuchoice>Apply</menuchoice>
+
# Поверніться до списку компонувань, де має з'явитися новий стовпчик із назвою <menuchoice>Без рамки</menuchoice>. Позначте пункт у цьому стовпчику для потрібного вам компонування і натисніть кнопку <menuchoice>Застосувати</menuchoice>.
  
== Ok now Latte can't launch. Is there any sample config to restore to? ==
+
== Оце тобі... Латте не запускається. Чи є якийсь зразок налаштувань, за яким можна відновити роботу панелі? ==
  
You have been told to take backups. Unfortunatelly unless you post your configuration to get help, little can be done now; just `killall -9 latte-dock`, delete your configuration and restart Latte in order to reconfigure it. A configuration exists [here](http://pastebin.ca/3772307) but it's most likely useless to you.
+
Ми попереджали вас про те, що слід робити резервні копії. На жаль, якщо ви не надасте ваших налаштувань для виправлення, нічого суттєвого зробити не вдасться. Можна лише віддати команду <code>killall -9 latte-dock</code>, вилучити ваші налаштування і перезапустити '''Латте''' для переналаштовування. У нас є налаштування (http://pastebin.ca/3772307), але, найімовірніше, вони вам не допоможуть.
  
== Can I tweak things like Dock's distance from the screen's border? ==
+
== Чи можна скоригувати параметри, зокрема відстань панелі від краю екрана? ==
  
You can minimize the distance, but not directly tweak it. Go to <menuchoice>Latte Setting</menuchoice> -> <menuchoice>Tweaks</menuchoice> and select <menuchoice>Shrink thickness margins</menuchoice>
+
Ви можете мінімізувати відстань, але немає безпосереднього керування для її коригування. Перейдіть до пункту <menuchoice>Параметри Латте</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Коригування</menuchoice> і <menuchoice>зменшіть товщину полів</menuchoice>.
  
== Are there preloaded layouts for Latte v0.6? ==
+
== Чи є якісь попередньо завантажені компонування для Латте 0.6? ==
  
In Latte v0.7 the layouts have been added by default in Appearance page. For previous v0.6 the users can use [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/files/888568/MyProfiles.zip Preloaded Layouts] file, that contains four of the most used layouts '''(Default, Unity, Plasma, Favourite)'''
+
У '''Латте v0.7''' компонування було додано на сторінку «Вигляд. У попередній версії, 0.6, користувачі могли скористатися файлом [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/files/888568/MyProfiles.zip попередньо завантажених компонувань], у якому містяться чотири найпоширеніших компонування (Типове, Unity, Plasma, Favourite).
  
== Can I tweak a launcher's ico or it's command parameteres? ==
+
== Чи можна змінити піктограму засобу запуску або його параметри команди? ==
  
You could set it up at you plasma environment and drag n' drop it onto your Latte dock
+
Ви можете налаштувати це у середовищі Плазми і скористатися перетягуванням зі скиданням на панель Латте.
  
== Can I rearrange misplaced launchers and applets through the configuration files? ==
+
== Чи можна перевпорякувати невідповіним чином розташовані кнопки запуску та аплети за допомогою файлів налаштувань? ==
  
If you misplaced a '''launcher''' (or a whole applet), open {{Path|1=~/.config/lattedock-appletsrc}}. Search your launcher and decide where you want to place it. Cut {{Input|1=;file:///usr/share/applications/myapp.desktop}} (yes, the semicolon too) and paste it after the launcher - and before it's semicolon - you wish. '''Be very careful'''; Only the last launcher doesn't need a semicolor afterwards! So if you are copying your launcher between two others, you have to make sure that both ''before and after'' your launcher, a semicolon exists. Let's see an example; let's say you need to copy `transmission-qt` launcher:
+
Якщо ви неправильно розташували кнопку запуску (або увесь аплет), відкрийте для редагування {{Path|1=~/.config/lattedock-appletsrc}}. Знайдіть запис вашої кнопки запуску і визначтеся із тим, де хочете її розташувати. Виріжте {{Input|1=;file:///usr/share/applications/myapp.desktop}} (так, разом із крапою з комою) і вставте цей фрагмент після коду кнопки запуску разом із крапкою з комою. ''Будьте дуже обережні''; крапка з комою наприкінці має бути лише у останньої кнопки запуску! Отже, якщо ви розташовуєте вашу кнопку запуску між двома іншими, вам слід переконатися, що крапка з комою є ''перед'' і ''після'' вашого коду кнопки запуску. Розгляньмо приклад. Скажімо, вам потрібно скопіювати кнопку запуску для '''transmission-qt''':
  
 
{{Input|1=..;file:///usr/share/applications/kchmviewer.desktop;file:transmission-qt;file:....}}
 
{{Input|1=..;file:///usr/share/applications/kchmviewer.desktop;file:transmission-qt;file:....}}
  
If what you want to reposition is a whole '''applet''', rather than a launcher in an applet, you will find `appletOrder` very usefull. Just note your applet's number and change the order in which applets are written in the previously mentioned option. Have I mentioned to keep a backup before you edit? I did now.
+
Якщо ви хочете змінити розташування усього аплету, а не лише кнопки запуску аплету, корисним для вас буде параметр <code>appletOrder</code>. Вам слід лише дізнатися номер вашого аплету і змінити порядок, у якому записано аплети у раніше згаданому розділі параметрів. Здається, ми вже згадували, що до внесення змін варто зробити резервну копію? Згадаймо про це ще раз — чудова звичка.
  
== What effects does Latte Dock provide? Can launchers rotate, shake or dim when clicked? ==
+
== Які ефекти передбачено для панелі Latte? Чи можуть кнопки запуску обертатися, тремтіти чи тьмяніть при натисканні? ==
 
 
Latte only has the zoom effect and the shadows, but we are very concerned about delivering an excellent user experience.
 
  
== How can someone shutdown ''any'' effect, so the icons do absolutely nothing when clicked? ==
+
У '''Latte''' передбачено лише ефект масштабування та тіні, але нам дуже хочеться створити відмінне середовище роботи для користувачів.
  
You can disable all animations through <menuchoice>Latte Configuration Window</menuchoice> -> <menuchoice>Appearance</menuchoice> -> <menuchoice>Animations</menuchoice> -> <menuchoice>None</menuchoice>
+
== Як вимкнути усі ефекти, щоб із піктограмами не відбувалося нічого після натискання? ==
  
== Launchers are disappearing before the relevant window is shown even though they shouldnt. ==
+
Анімації можна вимкнути за допомогою вибору значення <menuchoice>Вікно налаштувань Латте</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Вигляд</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Анімації</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Немає</menuchoice>
  
We know but this behavior is provided by '''plasma libtaskmanager'''. You can read more at: [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/issues/72 Latte Issue #72], [https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=368386 KDE bug report]
+
== Кнопки запуску зникають до того, як буде показано відповідне вікно, хоча так не повинно бути. Що робити? ==
  
== I set Animations to <menuchoice>None</menuchoice>, but when clicking on an launcher it's icon is momentarily disappeared. ==
+
Так, знаємо. Але таку поведінку регламентовано '''libtaskmanager''' Плазми. Докладніше про це: [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/issues/72 вада у Латте 72], [https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=368386 звіт щодо вади у KDE].
  
This bug is ''already'' fixed in current master and will be included in the next (0.6.0) release. So all you have to do is <code>git pull</code> the latest changes of master, or wait for the next stable version if you like so.
+
== Анімація встановлено у значення «Немає», але при натисканні кнопки запуску її піктограму одразу зникає ==
  
== Some applets in my dock are shown too small from ''Plasma 5.10'' and beyond, can I fix this? ==
+
Цю ваду ''вже'' виправлено і включено до випусків (0.6.0). Вам достатньо віддати команду <code>git pull</code>, щоб отримати найсвіжіший код і зібрати його, або зачекати до наступної стабільної версії.
  
In Plasma 5.10, the plasma developers decided that the applets in the panels should have a maximum size that they shouldnt overcome. You can change this at plasma <menuchoice>systemsettings</menuchoice>-> <menuchoice>Icons</menuchoice> -> <menuchoice>Advanced</menuchoice> -> <menuchoice>Panel</menuchoice> -> set a size of 256px.
+
== Деякі аплети на панелі показано надто малими, починаючи з Плазми 5.10, як це виправити? ==
  
== My left dock behaves strangely from ''Plasma 5.10'' and beyond, can I fix this? ==
+
У Плазмі 5.10 розробники вирішили, що аплети на панелях мають мати максимальний розмір, який не можна перевищувати. Змінити цей розмір можна у налаштуваннях Плазми: <menuchoice>Системні параметри</menuchoice>-> <menuchoice>Піктограми</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Додатково</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Панель</menuchoice> &rarr; встановити розмір у 256 пікселів.
  
In Plasma 5.10, the kwin developers introduced the gestures functionality for touch screens which is enabled by default for all systems. You can disable it through plasma <menuchoice>systemsettings</menuchoice> -> <menuchoice>Workspace Behavior</menuchoice> -> <menuchoice>Touchscreen</menuchoice>. Relogin your plasma session if the change doesnt take effect immediately.
+
== Починаючи з версії Плазми 5.10, ліва панель поводиться якось дивно. Як це виправити? ==
  
[https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=382219 KWin bug report] [https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=392464 Plasma bug report]
+
У Плазмі 5.10 розробниками KWin було впроваджено можливості використання жестів на сенсорних екранах, які було типово увімкнено на усіх системах. Ви можете вимкнути жести за допомогою сторінки налаштувань Плазми <menuchoice>Системні параметри</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Поведінка робочого простору</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Сенсорний екран</menuchoice>. Вийдіть і знову увійдіть до сеансу Плазми, якщо внесені вами зміни не набули чинності негайно.
  
== So far so good, but Wayland is the future. What the plans are on this? ==
+
[https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=382219 Звіт щодо вади у KWin] [https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=392464 Звіт щодо вади у Плазмі]
  
We plan it for Plasma 5.10, but we are working from now on to offer experimental support
+
== Поки усе працює добре, але майбутнє за Wayland. Що чути про це? ==
  
== When support for Wayland is provided, will Latte Dock remove it's auto magical dependency of X11? ==
+
Ми плануємо реалізувати підтримку у Плазмі 5.10, зараз працюємо над експериментальною підтримкою.
  
It's still a long way off for Wayland to replace X11, but it's possible to build '''Latte''' without dependencies X11, however we are still working on supporting Wayland.
+
== Коли було реалізовано підтримку Wayland, чи буде вилучено з панелі Латте автоматичну залежність від X11? ==
  
== As of writing this F.A.Q. , what is the problem with Qt5.8? ==
+
Wayland замінить X11 ще доволі не скоро, але '''Латте''' вже можна зібрати без залежностей X11. Втім, підтримка Wayland є ще не зовсім повною.
  
If you are brave enough to mess with technical details, you may want to look [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/issues/183 here] and [https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-59044 here]
+
== На час написання цієї сторінки, які проблеми з Qt 5.8? ==
  
== Is there a way to tell Latte Dock to launch only for a Plasma session ? ==
+
Якщо ви достатньо сміливі, щоб поринути у технічні подробиці, можете зазирнути [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/issues/183 сюди] і [https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-59044 сюди].
  
Of course you can, please follow these steps:
+
== Чи можна наказати панелі Латте запускатися лише у сеансі Плазми? ==
  
# Go to <menuchoice>Plasma System Settings</menuchoice> -> <menuchoice>Startup and Shutdown</menuchoice> -> <menuchoice>Autostart</menuchoice>
+
Так, це можна зробити. Виконайте такі настанови:
# Choose '''Latte Dock''' from applications list
 
# <menuchoice>Advanced</menuchoice> -> <menuchoice>Autostart only in Plasma</menuchoice>
 
  
== Is there any other hickup or potential problem I should be careful of? ==
+
# Перейдіть на сторінку програми <menuchoice>Системні параметри</menuchoice> Плазми -> <menuchoice>Запуск і вихід</menuchoice> -> <menuchoice>Автозапуск</menuchoice>
 +
# Виберіть '''Панель Латте''' у списку програм
 +
# <menuchoice>Додатково</menuchoice> -> <menuchoice>Автоматичний запуск лише у Плазмі</menuchoice>
  
Software as everything else in life, isn't perfect; we constantly try to make a better software and you can help
+
== Чи якість завади або потенційні проблеми, про які мені слід знати? ==
us out with this by reporting every possilbe problem you may find. To answer the question though, there isn't a bug serious enough to prevent you from trying '''Latte Dock'''.
 
  
== Are there any hopes and wishes for features from the Plasma upstream? ==
+
Програмне забезпечення, як і усе в житті, далеке від досконалості; ми постійно працюємо над створенням кращого програмного забезпечення, і ви можете допомогти нам у цьому, надсилаючи звіти про усі виявлені недоліки. Якщо відповідати на питання прямо, немає достатньо серйозних вад, які заважали б вам спробувати '''панель Латте'''.
  
The most important feature needed from KWin in wayland is the distrors to provide access at kwayland's priviliged apis ''(and/or)'' for the users, a confirmation from them that Latte requests such apis
+
== Чи є у авторів програми якісь сподівання та побажання щодо можливостей самої Плазми? ==
  
== How often new versions will be released and what are your plans? ==
+
Найважливішою можливістю, яка потрібна від KWin у Wayland, є те, що дистрибутив має надавати доступ до привілейованих програмних інтерфейсів KWayland, ''і/або'' для користувачів щодо підтвердження запитів Латте щодо доступу до таких інтерефейсів.
  
The first priority to release a stable version is for all the needed features to have been implemented and no major crashes to appear. So we try to keep the schedule but on the other hand ''it will be ready when it is ready''.
+
== Як часто будуть випускатися нові версії? Які ваші плани? ==
  
== I am a complete newbie but I want to help you somehow. What can I do? ==
+
Основним критерієм випуску стабільної версії є реалізація усіх запланованих можливостей та впевненість у тому, що робота програми не спричинятиме критичних проблем. Звичайно ж, ми намагаємося діяти за запланованим розкладом, але краще ми дотримуватимемося філософії ''це буде готовим, коли це буде готовим'', якщо хочемо надавати у розпорядження користувачів повні і стабільні випуски.
  
As we write this F.A.Q. much help is needed to make '''Latte''' stable with multiscreen setups. You could clone the
+
== Я не маю ніякого досвіду, але хочу допомогти. Що робити? ==
`multiscreens` branch and report back any issues. Also normal bug reports, reports about problems with specific Plasma or Qt versions, strange desktop behavior or even wishes about new features are all welcome :-)
 
  
== I know how to program. What can I do? ==
+
На час написання цього списку поширених питань розробникам була потрібна допомога для стабілізації '''Latte''' у конфігураціях із багатьма екранами. Ви можете клонувати гілку «multiscreens», встановити її і повідомити розробникам про виявлені проблеми. Будемо раді вашим звичайним звітам щодо вад, звітам щодо проблем, які є специфічними для версій Плазми і Qt, повідомленням щодо дивної поведінки стільниці або навіть побажанням щодо нових можливостей. {{Smiley}}
  
First step is to know what you are after and then to `fork` this repo; after that you can hunt bugs, add new features - or make more stable those already existing. Discuss your changes and if they are good and reasonable enough, we are more than happy for your pull request.
+
== Вмію програмувати. Що можу зробити? ==
  
== How can I install from the current master branch ? ==
+
Спочатку слід визначити, з чим ви хочете працювати, потім створити відгалуження сховища. Далі, можете працювати над виправленням вад, додавати нові можливості або робити стабільнішими вже реалізовані можливості. Обговорюйте ваші зміни. Якщо вони є якісними і обґрунтованими, ми будемо дуже раді, якщо ви надішлете нам запит щодо внесення ваших змін до основного сховища.
  
You can easily, download and instal from the last master branch by running a script with commands:
+
== Як встановити прогарму з поточної гілки master? ==
  
{{Input|1=<nowiki>git clone https://github.com/psifidotos/Latte-Dock.git`
+
Ви без проблем можете отримати код і встановити панель із найсвіжішої гілки master за допомогою скрипту з такими командами:
 +
 
 +
{{Input|1=<nowiki>git clone https://github.com/psifidotos/Latte-Dock.git
 
cd Latte-Dock
 
cd Latte-Dock
 
sh install.sh</nowiki>}}
 
sh install.sh</nowiki>}}
  
The last command might ask for your root password, just before installing.
+
Для виконання останньої команди, безпосередньо перед встановленням, доведеться ввести пароль root.
  
== How can I install from a specific branch ? ==
+
== Як встановити програму з певної гілки? ==
  
If you wish test some features currently non existing in ''master'' branch, you have to ''checkout'' the branch you wish to install. Let's say you need the ''multi2'' branch:
+
Якщо ви хочете виконати тестування якихось можливостей, яких немає у гілці ''master'', ви можете ''отримати'' гілку, яку вам хочеться встановити. Припустімо, вам потрібна гілка ''multi2'':
  
{{Input|1=<nowiki>git clone https://github.com/psifidotos/Latte-Dock.git`
+
{{Input|1=<nowiki>git clone https://github.com/psifidotos/Latte-Dock.git
 
cd Latte-Dock
 
cd Latte-Dock
 
git pull
 
git pull
Line 246: Line 244:
 
git pull origin multi2</nowiki>}}
 
git pull origin multi2</nowiki>}}
  
Compile as usual.
+
Зберіть у звичайному режимі.
  
== I added the applet, but it is shown without a shadow like the rest of the icons ==
+
== Мною додано аплет, але його показано без тіні, не так як інші піктограми ==
  
Well, if an applet (or more) hasn't a shadow, you should either double-check that option <menuchoice>All</menuchoice> is set under <menuchoice>Latte Settings</menuchoice> -> <menuchoice>Appearance</menuchoice>
+
Гаразд, якщо якийсь з аплетів (або декілька аплетів) не мають тіней, ви можете перевірити чи встановлено варіант <menuchoice>Усі</menuchoice> на сторінці <menuchoice>Параметри Латте</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Вигляд</menuchoice>.
  
== What happens if I drag 'n' drop files on launchers ? ==
+
== Що трапиться, якщо перетягнути і скинути пункти файлів на кнопки запуску? ==
  
The file will be passed as a parameter to the specific application, creating a new instance (eg passing an image to kolourpaint, will open the image with kolourpaint)
+
Файл буде передано із параметром до відповідної програми зі створенням її нового екземпляра (наприклад, передавання зображення до [[Special:myLanguage/KolourPaint|Kolourpaint]] призведе до відкриття цього зображення у Kolourpaint)
  
== Are there known compatibility issues, with some specific graphics driver? ==
+
== Чи є якісь відомі проблеми із сумісністю з певними драйверами до відеокарток? ==
  
If you have Intel Graphics and experiment problems with the rendering e.g. pixelated graphics, corrupt text, etc, you can try changing the rendering method 2D from ''SNA'' to ''UXA''.
+
Якщо ви користуєтеся графічним прискорювачем Intel і маєте проблеми із пікселізацією та викривленням зображення, помилками у текстових фрагментах та іншими проблемами, ви можете змінити спосіб обробки двовимірної графіки з ''SNA'' на ''UXA''.
  
 
{{Path|1=/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf}}
 
{{Path|1=/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf}}
Line 269: Line 267:
 
EndSection</nowiki>}}
 
EndSection</nowiki>}}
  
== My Dock don't show anymore when i activate the auto-hide or the dodge window feature ==
+
== Чому не працює клацання правою кнопкою миші? ==
 +
 
 +
Якщо клацання правою кнопкою миші не працює для аплетів і завдань, це означає, що вашу панель Латте було зібрано не з тими бібліотеками KDE Frameworks, що і стільницю Плазми. Вирішенням цієї проблеми є або оновлення пакунків Латте у вашому дистрибутиві, або збирання Латте власноруч.
 +
 
 +
== Як встановити максимальний розмір піктограм для аплетів на панелях Плазми? ==
 +
 
 +
Якщо вам потрібні піктограми із максимальним розміром у 192 пікселі на панелях, можете віддати таку команду:
 +
 
 +
{{Input|1=<nowiki>kwriteconfig --file ~/.config/kdeglobals --group PanelIcons --key Size "192"</nowiki>}}
 +
 
 +
У попередньому прикладі усі аплети Плазми, більші за 192 пікселів, будуть використовувати повне стільничне предсталвення, якщо їх буде розташовано на панелях.
 +
 
 +
== Як поліпшити ситуацію із використанням процесора? ==
 +
 
 +
Латте, загалом, сконцентровано на наданні користувачам максимальних можливостей із налаштовування та швидкодії, тому його графічні і анімаційні параметри мають НАЙОПТИМАЛЬНІШІ значення...
 +
 
 +
Простим і відомим шляхом до зменшення навантаження на процесор є вимикання тіней для панелі завдань та аплетів. У Латте широко використовується елемент QML DropShadow, який може значно впливати на швидкодію. Щоб вимкнути усі тіні на панелі ви можете зробити так:
 +
 
 +
'''Клацнути правою кнопкою миші на панелі -> Параметри панелі - Ефекти -> «Тіні» [вимкніть усю групу пунктів за допомогою заголовка]'''
 +
 
 +
У системі автора при використанні параболічного ефекту ''вживання процесора впало на близько 75%''.
 +
 
 +
== На панелі Латте не працюють лічильники. Як це виправити? ==
  
Apparently some features from plasma can hinder the dock's ability to show itself when touching the screen border. Plasma 5.10 added the option to execute actions on swiping over a border on a touch screen. You can find this option in the system preferences under: <menuchoice>Desktop behavior</menuchoice> -> <menuchoice>Touch screen</menuchoice>. If you have your dock on the same border a touch gesture is activated the dock may not be able to show itself. Try deactivating the gesture on that border, then close and restart your session and check if the problem was fixed. ([https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/issues/676 #676])
+
Будь ласка, переконайтеся, що встановлено libunity. У версіях Ubuntu з KDE, зокрема Kubuntu і KDE Neon, вам слід встановити <code>libunity-dev</code>.

Latest revision as of 19:36, 26 April 2020

Other languages:
English • ‎français • ‎українська

←Панель Латте

Що таке панель Латте? З чого розпочався проект?

Панель Латте — панель на основі бібліотек Плазми, безпосередній наступник панелі Now. Латте є результатом об'єднаних зусиль розробників панелі Now та панелі Candil.

Як додати кнопки запуску?

Найпростішим і найочевиднішим способом є перетягування зі скиданням на панель задач (це ділянка, під запущеними вікнами, де показано крапки і лінії).

Підказка: ви можете додати їх поза межами ділянки керуванян задачами, але це спричинить проблеми із анімацієї для розмірів <64 пікселів та надмірного споживання пам'яті.

Як додати аплети?

Клацніть правою кнопкою миші на стільниці Плазми, виберіть Додати віджети. З панелі навігації списком віджетів Плазми перетягніть і скиньте будь-який потрібний вам віджет на вашу панель Латте.

Як увімкнути режим редагування у Латте?

У режимі редагування користувач може вилучати аплети, перевпорядковувати їх і отримувати доступ до додаткових параметрів у різних областях. Щоб увімкнути його, слід просто викликати вікно параметрів Латте.

Як пересувати або вилучати аплети?

Вам слід перейти у Режим редагування (коли показано вікно параметрів), а далі, ви можете перетягнути будь-який аплет до будь-якого місця. Ви також можете вилучти його у «режимі редагування» клацанням правою кнопкою на аплеті або натисканням кнопки [X] на панелі підказки над аплетом.

Чи можна вимкнути параболічний ефект для певного аплета?

Вам слід перейти у Режим редагування (коли показано вікно параметрів) і навести вказівник миші на певний аплет. На панелі підказки буде показано піктограму замка, натисканням якої можна вимкнути параболічний ефект при клацанні на аплеті.

Кнопка запуску і її вікно не пов'язано належним чином або чому для кнопки запуску використано піктограму із низькою роздільністю?

Причиною цієї проблеми є те, що libtaskmanager Плзами не пов'язує вашу кнопку запуску і вікна програми із відповідним файлом desktop. Плазма намагається якнайточніше визначити, які файли desktop пов'язано із певними вікнами, але іноді автоматичне визначення не спрацьовує. Найкращим способом виправлення є визначення запису StartupWMClass у файлі desktop. Цей запис має вказувати на належний запис WM_CLASS. Наприклад, навіть коли файл desktop панелі Латте називається org.kde.latte-dock.desktop, його StartupWMClass має значення lattedock. З метою належного визначення StartupWMClass програми можете скористатися xprop.

Приклад:

 1. Віддайте команду xprop у консолі
 2. Клацніть на вікні, яким ви цікавитеся
 3. Знайдіть наприкінці виведених до консолі даних запис WM_CLASS(STRING) =
 4. Додайте раніше згаданий запис до файла desktop програми у полі StartupWMClass

Наприклад, у Gimp 2.10, навіть хоча файл desktop має назву gimp.desktop, StartupWMClass має значення gimp-2.10' . Для Gimp StartupWMClass не потрібно додавати, оскільки розробник Плазми подбали про правильну прив'язку за допомогою /etc/xdg/taskmanagerrulesrc.

Як (авто)запускається панель Латте і чому до складу пакунка включено віджет?

Латте запускається з меню; немає потреби розташовувати віджет на вашій стільниці. Аплет на стільниці призначено для тестування. Автоматичний запуск панелі можна увімкнути за допомогою Вікна параметрівКоригування.

Джерелом натхнення слугувала якась інша панель? Яке місце займає панель Латте серед інших панелей?

Архітектуру Латте розроблено і засновано на оболонці Плазми, але джерелом натхнення також слугувала панель Plank (з неї, наприклад, запозичено режими видимості).

Яку технологію і мову програмування використано?

Латте здебільшого написано на Qt/QML і C++14, але цей проект був би неможливим без KDE Frameworks 5.

Гаразд, ви переконали мене спробувати! Як встановити панель і які у неї залежності?

Ви можете отримати початковий код, встановити відповідні залежності і зібрати Латте. Будь ласка, ознайомтеся із вмістом файлів README та INSTALLATION. Якщо у вас виникають проблеми або сумніви, можете задати питання команді розробників.

У яких дистрибутивах є пакунок? Чи можна його встановити за допомогою програми для керування пакунками?

Будь ласка, ознайомтеся із нижньою частиною головної сторінки панелі Латте, розділом Сховища.

Чому після анімації підстрибування кнопки запуску показ вікна відбувається із ривками?

Спробуйте виконати такі дії:

 1. Відкрийте сторінку Системні параметриПрограмиСупровід запуску(вимкніть анімацію) Керування задачами
 2. Якщо усунути проблему не вдалося, ймовірно, у вашому файлі desktop програми пропущено запис «StartupWMClass». У випадку Inkscape це такий запис: StartupWMClass=inkscape. Ви можете скористатися програмою xprop для визначення відповідного значення для потрібної вам програми.

Якими є базові параметри налаштовування?

Латте є дуже гнучким у налаштуванні. Ми запрошуємо вас вивчити налаштування та налаштувати програму так, як вам це подобається, за допомогою спеціального вікна налаштовування. Особливо слід звернути увагу на такі можливості: видимість, ефект масштабування та додавання віджетів і плазмоїдів з Плазми KDE.

Де зберігаються файли налаштувань?

Будьте обережні! Рекомендуємо створити резервну копію, якщо вам потрібно зберегти початкові налаштування.

cat ~/.config/lattedock-appletsrc

cat ~/.config/lattedockrc

У ~/.config/lattedock-appletsrc зберігаються якісь файли. Можете пояснити, для чого вони?

Налаштування поділено за контейнерами (наприклад, [Containments][1]). Кожен з контейнерів має власний номер для розрізнення, і у кожного є власні блоки параметрів. У таких блоках можна визначати «аплети» — у кожного контейнера є власні аплети (зазвичай, один — [Containments][1][Applets][2]). Отже, налаштування виглядають так:

[Containments][Номер контейнера][Applets][Номер аплета]

Аплет-2 може бути набором кнопок або віджетом Плазми, будь чим. Будь-який аплет має декілька блоків налаштовування. Блоком можна скористатися для загального налаштовування «аплета» (наприклад, [Containments][1][Applets][2]) або визначення специфічних параметрів (наприклад, [Containments][1][Applets][2][Configuration][General]).

Очевидно, ми не можемо документувати усі численні параметри тут, але ось декілька порад: ви можете коригувати поведінку кожного аплету окремо, ви можете змінити порядок, у якому з'являтимуться аплети, за допомогою коду appletOrder=Номер_аплету;Номер_іншого_аплету у [Containments][1][General]* , ви можете вручну змінити розмір піктограми (iconSize) у тому самому блоці, визначити, чи слід показувати тіні (shadows), яким буде масштаб (zoomLevel) тощо. Зразок наведено тут — можете ознайомитися з усім самі.

 • Як бачите, він містить усі інші аплети, і ви можете скоригувати налаштування у загальних параметрах

Чи є якісь параметри налаштування для досвідчених користувачів, які ніколи не варто чіпати?

Робити можна усе, що завгодно, але слід створювати регулярні резервні копії ваших налаштувань. Скористайтеся cron або подібною програмою для автоматизації процедури і зберігайте резервні копії у безпечному місці.

Як увімкнути загальні клавіатурні скорочення Латте?

У більшості випадків вам слід перейти до сторінки Системні параметриЗагальні скороченняПанель Латте і увімкніть потрібні вами клавіатурні скорочення.

 • Super + цифра: активувати завдання
 • Super + Ctrl + цифра: новий екземпляр завдання
 • Super + `: показати приховану панель

Чи можна скористатися клавішею Super (Windows) для відкриття засобу запуску програм?

Спочатку переконайтеся, що Панель Латте закрито.

Варіант 1

Звичайно ж, можна, але доведеться додати до вашого файла ~/.config/kwinrc такий код:

[ModifierOnlyShortcuts]
Meta=org.kde.lattedock,/Latte,org.kde.LatteDock,activateLauncherMenu

Потім перезавантажте KWin за допомогою такої команди:

qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure

Варіант 2

Крім того, ви можете віддати такі команди:

kwriteconfig5 --file ~/.config/kwinrc --group ModifierOnlyShortcuts --key Meta "org.kde.lattedock,/Latte,org.kde.LatteDock,activateLauncherMenu"
qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure

Латте 0.8 вимикає Максимізовані вікна без рамки у плазмоїді керування активним вікном. Що робити?

У Латте 0.8 передбачено підтримку одночасного використання безрамкових максимізованих вікон. Щоб така підтримка працювала належним чином, система має підтримувати цю можливість на внутрішньому рівні. Можете спробувати зробити так:

 1. Вимкнути безрамкові максимізовані вікна у Керуванні активними вікнами.
 2. Перейдіть до вкладки Параметри ЛаттеКомпонуванняНалаштування і позначте пункт Підтримка безрамкових максимізованих вікон у різних компонуваннях.
 3. Поверніться до списку компонувань, де має з'явитися новий стовпчик із назвою Без рамки. Позначте пункт у цьому стовпчику для потрібного вам компонування і натисніть кнопку Застосувати.

Оце тобі... Латте не запускається. Чи є якийсь зразок налаштувань, за яким можна відновити роботу панелі?

Ми попереджали вас про те, що слід робити резервні копії. На жаль, якщо ви не надасте ваших налаштувань для виправлення, нічого суттєвого зробити не вдасться. Можна лише віддати команду killall -9 latte-dock, вилучити ваші налаштування і перезапустити Латте для переналаштовування. У нас є налаштування (http://pastebin.ca/3772307), але, найімовірніше, вони вам не допоможуть.

Чи можна скоригувати параметри, зокрема відстань панелі від краю екрана?

Ви можете мінімізувати відстань, але немає безпосереднього керування для її коригування. Перейдіть до пункту Параметри ЛаттеКоригування і зменшіть товщину полів.

Чи є якісь попередньо завантажені компонування для Латте 0.6?

У Латте v0.7 компонування було додано на сторінку «Вигляд. У попередній версії, 0.6, користувачі могли скористатися файлом попередньо завантажених компонувань, у якому містяться чотири найпоширеніших компонування (Типове, Unity, Plasma, Favourite).

Чи можна змінити піктограму засобу запуску або його параметри команди?

Ви можете налаштувати це у середовищі Плазми і скористатися перетягуванням зі скиданням на панель Латте.

Чи можна перевпорякувати невідповіним чином розташовані кнопки запуску та аплети за допомогою файлів налаштувань?

Якщо ви неправильно розташували кнопку запуску (або увесь аплет), відкрийте для редагування ~/.config/lattedock-appletsrc. Знайдіть запис вашої кнопки запуску і визначтеся із тим, де хочете її розташувати. Виріжте

;file:///usr/share/applications/myapp.desktop

(так, разом із крапою з комою) і вставте цей фрагмент після коду кнопки запуску разом із крапкою з комою. Будьте дуже обережні; крапка з комою наприкінці має бути лише у останньої кнопки запуску! Отже, якщо ви розташовуєте вашу кнопку запуску між двома іншими, вам слід переконатися, що крапка з комою є перед і після вашого коду кнопки запуску. Розгляньмо приклад. Скажімо, вам потрібно скопіювати кнопку запуску для transmission-qt:

..;file:///usr/share/applications/kchmviewer.desktop;file:transmission-qt;file:....

Якщо ви хочете змінити розташування усього аплету, а не лише кнопки запуску аплету, корисним для вас буде параметр appletOrder. Вам слід лише дізнатися номер вашого аплету і змінити порядок, у якому записано аплети у раніше згаданому розділі параметрів. Здається, ми вже згадували, що до внесення змін варто зробити резервну копію? Згадаймо про це ще раз — чудова звичка.

Які ефекти передбачено для панелі Latte? Чи можуть кнопки запуску обертатися, тремтіти чи тьмяніть при натисканні?

У Latte передбачено лише ефект масштабування та тіні, але нам дуже хочеться створити відмінне середовище роботи для користувачів.

Як вимкнути усі ефекти, щоб із піктограмами не відбувалося нічого після натискання?

Анімації можна вимкнути за допомогою вибору значення Вікно налаштувань ЛаттеВиглядАнімаціїНемає

Кнопки запуску зникають до того, як буде показано відповідне вікно, хоча так не повинно бути. Що робити?

Так, знаємо. Але таку поведінку регламентовано libtaskmanager Плазми. Докладніше про це: вада у Латте 72, звіт щодо вади у KDE.

Анімація встановлено у значення «Немає», але при натисканні кнопки запуску її піктограму одразу зникає

Цю ваду вже виправлено і включено до випусків (0.6.0). Вам достатньо віддати команду git pull, щоб отримати найсвіжіший код і зібрати його, або зачекати до наступної стабільної версії.

Деякі аплети на панелі показано надто малими, починаючи з Плазми 5.10, як це виправити?

У Плазмі 5.10 розробники вирішили, що аплети на панелях мають мати максимальний розмір, який не можна перевищувати. Змінити цей розмір можна у налаштуваннях Плазми: Системні параметри-> ПіктограмиДодатковоПанель → встановити розмір у 256 пікселів.

Починаючи з версії Плазми 5.10, ліва панель поводиться якось дивно. Як це виправити?

У Плазмі 5.10 розробниками KWin було впроваджено можливості використання жестів на сенсорних екранах, які було типово увімкнено на усіх системах. Ви можете вимкнути жести за допомогою сторінки налаштувань Плазми Системні параметриПоведінка робочого просторуСенсорний екран. Вийдіть і знову увійдіть до сеансу Плазми, якщо внесені вами зміни не набули чинності негайно.

Звіт щодо вади у KWin Звіт щодо вади у Плазмі

Поки усе працює добре, але майбутнє за Wayland. Що чути про це?

Ми плануємо реалізувати підтримку у Плазмі 5.10, зараз працюємо над експериментальною підтримкою.

Коли було реалізовано підтримку Wayland, чи буде вилучено з панелі Латте автоматичну залежність від X11?

Wayland замінить X11 ще доволі не скоро, але Латте вже можна зібрати без залежностей X11. Втім, підтримка Wayland є ще не зовсім повною.

На час написання цієї сторінки, які проблеми з Qt 5.8?

Якщо ви достатньо сміливі, щоб поринути у технічні подробиці, можете зазирнути сюди і сюди.

Чи можна наказати панелі Латте запускатися лише у сеансі Плазми?

Так, це можна зробити. Виконайте такі настанови:

 1. Перейдіть на сторінку програми Системні параметри Плазми -> Запуск і вихід -> Автозапуск
 2. Виберіть Панель Латте у списку програм
 3. Додатково -> Автоматичний запуск лише у Плазмі

Чи якість завади або потенційні проблеми, про які мені слід знати?

Програмне забезпечення, як і усе в житті, далеке від досконалості; ми постійно працюємо над створенням кращого програмного забезпечення, і ви можете допомогти нам у цьому, надсилаючи звіти про усі виявлені недоліки. Якщо відповідати на питання прямо, немає достатньо серйозних вад, які заважали б вам спробувати панель Латте.

Чи є у авторів програми якісь сподівання та побажання щодо можливостей самої Плазми?

Найважливішою можливістю, яка потрібна від KWin у Wayland, є те, що дистрибутив має надавати доступ до привілейованих програмних інтерфейсів KWayland, і/або для користувачів щодо підтвердження запитів Латте щодо доступу до таких інтерефейсів.

Як часто будуть випускатися нові версії? Які ваші плани?

Основним критерієм випуску стабільної версії є реалізація усіх запланованих можливостей та впевненість у тому, що робота програми не спричинятиме критичних проблем. Звичайно ж, ми намагаємося діяти за запланованим розкладом, але краще ми дотримуватимемося філософії це буде готовим, коли це буде готовим, якщо хочемо надавати у розпорядження користувачів повні і стабільні випуски.

Я не маю ніякого досвіду, але хочу допомогти. Що робити?

На час написання цього списку поширених питань розробникам була потрібна допомога для стабілізації Latte у конфігураціях із багатьма екранами. Ви можете клонувати гілку «multiscreens», встановити її і повідомити розробникам про виявлені проблеми. Будемо раді вашим звичайним звітам щодо вад, звітам щодо проблем, які є специфічними для версій Плазми і Qt, повідомленням щодо дивної поведінки стільниці або навіть побажанням щодо нових можливостей. Face-smile.png

Вмію програмувати. Що можу зробити?

Спочатку слід визначити, з чим ви хочете працювати, потім створити відгалуження сховища. Далі, можете працювати над виправленням вад, додавати нові можливості або робити стабільнішими вже реалізовані можливості. Обговорюйте ваші зміни. Якщо вони є якісними і обґрунтованими, ми будемо дуже раді, якщо ви надішлете нам запит щодо внесення ваших змін до основного сховища.

Як встановити прогарму з поточної гілки master?

Ви без проблем можете отримати код і встановити панель із найсвіжішої гілки master за допомогою скрипту з такими командами:

git clone https://github.com/psifidotos/Latte-Dock.git
cd Latte-Dock
sh install.sh

Для виконання останньої команди, безпосередньо перед встановленням, доведеться ввести пароль root.

Як встановити програму з певної гілки?

Якщо ви хочете виконати тестування якихось можливостей, яких немає у гілці master, ви можете отримати гілку, яку вам хочеться встановити. Припустімо, вам потрібна гілка multi2:

git clone https://github.com/psifidotos/Latte-Dock.git
cd Latte-Dock
git pull
git branch multi2
git checkout multi2
git pull origin multi2

Зберіть у звичайному режимі.

Мною додано аплет, але його показано без тіні, не так як інші піктограми

Гаразд, якщо якийсь з аплетів (або декілька аплетів) не мають тіней, ви можете перевірити чи встановлено варіант Усі на сторінці Параметри ЛаттеВигляд.

Що трапиться, якщо перетягнути і скинути пункти файлів на кнопки запуску?

Файл буде передано із параметром до відповідної програми зі створенням її нового екземпляра (наприклад, передавання зображення до Kolourpaint призведе до відкриття цього зображення у Kolourpaint)

Чи є якісь відомі проблеми із сумісністю з певними драйверами до відеокарток?

Якщо ви користуєтеся графічним прискорювачем Intel і маєте проблеми із пікселізацією та викривленням зображення, помилками у текстових фрагментах та іншими проблемами, ви можете змінити спосіб обробки двовимірної графіки з SNA на UXA.

/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf

section   "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver   "intel"
Option   "AccelMethod" "uxa"
EndSection

Чому не працює клацання правою кнопкою миші?

Якщо клацання правою кнопкою миші не працює для аплетів і завдань, це означає, що вашу панель Латте було зібрано не з тими бібліотеками KDE Frameworks, що і стільницю Плазми. Вирішенням цієї проблеми є або оновлення пакунків Латте у вашому дистрибутиві, або збирання Латте власноруч.

Як встановити максимальний розмір піктограм для аплетів на панелях Плазми?

Якщо вам потрібні піктограми із максимальним розміром у 192 пікселі на панелях, можете віддати таку команду:

kwriteconfig --file ~/.config/kdeglobals --group PanelIcons --key Size "192"

У попередньому прикладі усі аплети Плазми, більші за 192 пікселів, будуть використовувати повне стільничне предсталвення, якщо їх буде розташовано на панелях.

Як поліпшити ситуацію із використанням процесора?

Латте, загалом, сконцентровано на наданні користувачам максимальних можливостей із налаштовування та швидкодії, тому його графічні і анімаційні параметри мають НАЙОПТИМАЛЬНІШІ значення...

Простим і відомим шляхом до зменшення навантаження на процесор є вимикання тіней для панелі завдань та аплетів. У Латте широко використовується елемент QML DropShadow, який може значно впливати на швидкодію. Щоб вимкнути усі тіні на панелі ви можете зробити так:

Клацнути правою кнопкою миші на панелі -> Параметри панелі - Ефекти -> «Тіні» [вимкніть усю групу пунктів за допомогою заголовка]

У системі автора при використанні параболічного ефекту вживання процесора впало на близько 75%.

На панелі Латте не працюють лічильники. Як це виправити?

Будь ласка, переконайтеся, що встановлено libunity. У версіях Ubuntu з KDE, зокрема Kubuntu і KDE Neon, вам слід встановити libunity-dev.


This page was last edited on 26 April 2020, at 19:36. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.