Difference between revisions of "Marble/Maemo/GuidanceMode/da"

(Importing a new version from external source)
 
(33 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
{{Prevnext|Special:myLanguage/Marble/Maemo/OfflineRouting|Special:myLanguage/Marble/Tracking|Offline Rutevejledning|Ruteplanlægning}}
+
{{Prevnext|Special:myLanguage/Marble/Maemo/OfflineRouting|Special:myLanguage/Marble/Tracking|Offline Rutevejledning|Sporing}}
  
 
Marbles '''Ruteplanlægning''' hjælper dig med at finde vej til dit mål. Når den er aktiveret, så følger kortet din aktuelle position (GPS-position) og tilpasser zoom-værdien til din fart. Når du nærmer dig steder, hvor du skal dreje, så vises instruktioner.
 
Marbles '''Ruteplanlægning''' hjælper dig med at finde vej til dit mål. Når den er aktiveret, så følger kortet din aktuelle position (GPS-position) og tilpasser zoom-værdien til din fart. Når du nærmer dig steder, hvor du skal dreje, så vises instruktioner.
Line 10: Line 10:
 
'''Marble''' giver dig forskellige måder at lave ruter: Brug søgeord til at finde startsted og destination, du kan bruge bogmærker eller blot udpege det ønskede sted på kortet.
 
'''Marble''' giver dig forskellige måder at lave ruter: Brug søgeord til at finde startsted og destination, du kan bruge bogmærker eller blot udpege det ønskede sted på kortet.
  
=== Using the Routing Dialog ===
+
=== Brug af dialogen Ruteplanlægning ===
  
The '''Routing dialog''', available from the menu via a click on the <menuchoice>Marble - Virtual Globe</menuchoice> headline, let's you create routes using search terms and bookmarks. We'll look at an example that combines both. Open the Routing dialog to get a screen similar to the one below.
+
Dialogen '''Ruteplanlægning''', som kaldes frem fra menuen ved at klikke på overskriften <menuchoice>Marble - virtuel globus</menuchoice> lader dig planlægge ruter ved hjælp af søgeord og bogmærker. Vi vil se på eksempler, som kombinerer begge. Åbn dialogen <menuchoice>Ruteplanlægning</menuchoice> for at få en skærm som den herunder frem.
  
 
[[File:MarbleMaemoOfflineRouting-Dialog.png|400px|center]]
 
[[File:MarbleMaemoOfflineRouting-Dialog.png|400px|center]]
  
We'll enter ''Augartenstraße, Karlsruhe'' as our search term for the route source in the upper input field. Tapping on the <menuchoice>Search</menuchoice> button (or pressing <keycap>Enter</keycap>) starts the search.
+
Vi skriver ''Augartenstraße, Karlsruhe'' som vores søgeord for startstedet i den øverste inputlinje. Tap på knappen <menuchoice>Søg</menuchoice> (eller tast <keycap>Enter</keycap>) for at starte søgningen.
  
 
[[File:MarbleMaemo-RoutingSearchTerm.png|400px|center]]
 
[[File:MarbleMaemo-RoutingSearchTerm.png|400px|center]]
  
{{note|Finding route points using search terms requires an Internet connection. Make sure Marble is not in offline mode if no results turn up.}}
+
{{Note/da|Du skal være forbundet til internettet for at kunne søge efter steder. Hvis du ikke får nogle resultater, så sørg for, at Marble ikke er i offline-tilstand.}}
  
More than one result may be found; you can select the correct one in the list at the bottom of the dialog. Of course you can also correct any mistakes and start a new search if the desired location is not among the results.
+
Måske får du mere end et resultat; du kan så vælge det ønskede i listen nederst i dialogen. Du kan selvfølgelig også rette eventuelle fejl og starte en ny søgning, hvis det ønskede sted ikke findes blandt resultaterne.
  
 
[[File:MarbleMaemo-RoutingSearchResults.png|400px|center]]
 
[[File:MarbleMaemo-RoutingSearchResults.png|400px|center]]
  
With the source of the route defined we head over to use one of our bookmarks as the target. We'll get a list of them to pick from when pressing the arrow (triangle) button next to the target input field. It opens a new dialog.
+
Med rutens startsted defineret går vi nu over til at bruge et bogmærke som destination. Vi får en liste over bogmærker, som vi kan vælge fra ved at klikke på pileknappen (trekanten) ved siden af inputfeltet. Derved åbnes en ny dialog.
  
 
[[File:MarbleMaemo-RoutingBookmarks.png|400px|center]]
 
[[File:MarbleMaemo-RoutingBookmarks.png|400px|center]]
  
The selected bookmark is used as the route target. You are now ready to calculate the route. Tap on the <menuchoice>Get Directions</menuchoice> button to do that. The number of routes found is shown. In case more than one route was found, you can optionally switch to an alternative one at the bottom of the screen. You can also view driving instructions using the <menuchoice>Show Details</menuchoice> button.
+
Det valgte bogmærke bruges som destination. Du er nu klar til at beregne ruten. Tap på knappen <menuchoice>Få retningsanvisninger</menuchoice> for at gøre det. Antallet af fundne ruter vises. Hvis der blev fundet mere end en rute, så kan du eventuelt vælge en af alternativerne nederst på skærmen. Du kan også få vist en kørevejledning ved at klikke på knappen <menuchoice>Vis detaljer</menuchoice>.
  
 
[[File:MarbleMaemo-DrivingInstructions.png|400px|center]]
 
[[File:MarbleMaemo-DrivingInstructions.png|400px|center]]
  
Your route is now ready. Tap on the <menuchoice>arrow</menuchoice> button to close the window. You'll see an overview of the route.
+
Din rute er nu klar. Tap <menuchoice>pileknappen</menuchoice> for at lukke vinduet. Du vil se et oversigt over ruten.
  
 
[[File:MarbleMaemo-RouteOverview.png|400px|center]]
 
[[File:MarbleMaemo-RouteOverview.png|400px|center]]
  
=== Using the Context Menu ===
+
=== Brug af kontekstmenuen ===
  
If the start or the destination is visible on the map, you can also use the context menu to set the start or the destination of the route. Click on the map once (without moving it) and a context menu comes up. Select <menuchoice>Directions from here</menuchoice> to set the route start and <menuchoice>Directions to here</menuchoice> to set the destination. The route is calculated automatically (if both a start and a destination are set).
+
Hvis startstedet eller destinationen kan ses på kortet, så kan du også bruge kontekstmenuen til at angive rutens startsted eller destination. Klik en gang på kortet (uden at flytte det), så dukker der en kontekstmenu op. Vælg <menuchoice>Retningsanvisninger herfra</menuchoice> for at angive startstedet eller <menuchoice>Retningsanvisninger hertil</menuchoice> for at angive destinationen. Ruten beregnes automatisk hvis både startsted og destination er angivet.
  
 
[[File:MarbleMaemo-DirectionsFromHere.png|400px|center]]
 
[[File:MarbleMaemo-DirectionsFromHere.png|400px|center]]
  
=== Adding Via Points ===
+
=== Tilføj punkter på ruten ===
  
Once a route is calculated, you can insert via points (stopover points) with drag and drop. To accomplish that, use the pen of the N900. Click on any point of the route and move the pen to the desired location where a via point should be inserted. While dragging, a small green flag is shown as well as blue lines to the neighboring points on the route.
+
Når ruten er blevet beregnet, så kan du indsætte punkter, som turen skal gå igennem ved at trække og slippe. For at opnå dette bruger du N900's pen. Klik på et punkt på ruten og flyt pennen til det ønskede punkt, som ruten skal gå igennem. Mens du trækker vises et lille grønt flag samt blå streget til punkter nær ruten.
  
== Activating Guidance Mode ==
+
== Aktivering af ruteplanlægning ==
  
With the route planned you can now switch to guidance mode. Do you have Internet access throughout your journey? If not, switch Marble to offline mode to inform it that you don't want it to download any missing information from the Internet. Otherwise it's likely that your N900 will open popup dialogs asking you to connect to the Internet frequently. Marble's offline mode is activated from the main menu, accessible by tapping on the <menuchoice>Marble - Virtual Globe</menuchoice> headline of the main window.
+
Når ruten er planlagt, så kan du gå til navigationstilstanden. Har du internetadgang under din rejse? Hvis ikke, så sæt Marble offline for at fortælle den, at du ikke ønsker at downloade manglende information fra internettet. Gør du ikke det, så vil din N900 sandsynligvis ofte lade dialoger dukke op, som beder dig om at forbinde til internettet. Marbles offlinetilstand aktiveres fra hovedmenuen ved at tappe på overskriften <menuchoice>Marble - virtuel globus</menuchoice> i hovedvinduet.
  
 
[[File:MarbleMaemoOfflineRouting-RoutingMenu.png|400px|center]]
 
[[File:MarbleMaemoOfflineRouting-RoutingMenu.png|400px|center]]
  
Tap on the <menuchoice>guidance mode</menuchoice> icon to activate the mode with the same name. It is the left of the four icons on the bottom of the screen.
+
Tap på ikonet <menuchoice>navigation</menuchoice> (ikonet til venstre blandt de fire ikoner i bunden af skærmen) for at aktivere navigationstilstanden.
  
 
[[File:MarbleMaemoOfflineRouting-OfflineRoute.png|400px|center]]
 
[[File:MarbleMaemoOfflineRouting-OfflineRoute.png|400px|center]]
  
In guidance mode, the GPS and the two zoom icons are hidden. Instead a couple of other elements are shown. Let's look at the items relevant during your journey, one after the other:
+
I navigationstilstand er GPS-ikonet og de to zoom-ikoner skjult. I stedet vises et par andre elementer. Lad os se på de relevante punkter under vores rejse, en for en:
  
 
[[File:MarbleMaemo-GuidanceModeElements.png|400px|center]]
 
[[File:MarbleMaemo-GuidanceModeElements.png|400px|center]]
  
# A white triangle indicates your current location (GPS position) and the direction you're moving. The red circle around the current position indicates the quality of the GPS signal: Your real position will likely be somewhere in this circle. The smaller the circle, the better is the GPS signal.
+
# En hvid trekant viser din aktuelle position (GPS-positionen) og den retning, som du bevæger dig i. Den røde cirkel omkring den aktuelle position viser hvor godt GPS-signalet er: Din faktiske position vil som regel være indenfor denne cirkel. Jo mindre cirklen er, jo bedre er GPS-signalet.
# The route source and destination position as well as via points are shown in the map using icons with letters. For a route only consisting of source and destination, the source is indicated by the (A) icon and the destination using the (B) icon. A green icon indicates that you haven't visited the target yet, while a gray icon indicates visited targets. In the screenshot above, the route source position (A) has already been marked visited since we're very close to it at the moment.
+
# Rutens startsted og destination samt valgte punkter på ruten vises på kortet som ikoner med bogstaver. Hvis ruten kun har et startsted og en destination, så vises startstedet ved ikonet (A) og destinationen ved ikonet (B). Hvis ikonet er grønt, så viser det, at du endnu ikke har været i dette punkt. I ovenstående skærmbillede er rutepositionen (A) allerede markeret som besøgt, idet vi er ret tæt på det.
# The next turn point is marked in the map using an orange circle.
+
# Det næste sted, hvor du skal dreje er markeret på kortet med en orange cirkel.
# Once the distance to the next turn point falls below 1 km (1000 m), a progress bar is shown. It indicates the distance to the turn point.
+
# Når afstanden til det næste punkt bliver mindre end 1 km (1000 m), så viser en fremskridtslinje. Den angiver, hvorlangt der er til næste punkt, hvor du skal dreje.
# This icon indicates the turn type of the next turn. When it is gray, the next turn is more than 1 km (1000 m) away. Please note that only offline routers generate turn type icons. The distance to the turn point is shown below the icon.
+
# Dette ikon angiver arten af den næste drejning. Hvis det er gråt, så er det næste punkt, hvor du skal dreje mere en 1 km (1000 m) væk. Bemærk, at kun offline rutevejledning genererer information om arten af drejning.
# Driving instructions are shown in the middle.
+
# En kørevejledning vises i midten.
# This label displays the distance to the route destination.
+
# Dette mærkat viser afstanden til destinationen.
# You can disable guidance mode with another click on the guidance mode icon.
+
# Du kan slå navigationstilstanden fra med endnu et klik på ikonet <menuchoice>navigation</menuchoice>.
  
{{Prevnext|Special:myLanguage/Marble/Maemo/OfflineRouting|Special:myLanguage/Marble/Tracking|Offline Routing|Tracking}}
+
{{Prevnext|Special:myLanguage/Marble/Maemo/OfflineRouting|Special:myLanguage/Marble/Tracking|Offline Rutevejledning|Sporing}}
  
[[Category:Education]]
+
[[Category:Uddannelse/da]]

Latest revision as of 07:12, 11 May 2011

Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська


Marbles Ruteplanlægning hjælper dig med at finde vej til dit mål. Når den er aktiveret, så følger kortet din aktuelle position (GPS-position) og tilpasser zoom-værdien til din fart. Når du nærmer dig steder, hvor du skal dreje, så vises instruktioner.

Marble-Maemo-Offline-Routing.png

Planlægning af en rute

Marble giver dig forskellige måder at lave ruter: Brug søgeord til at finde startsted og destination, du kan bruge bogmærker eller blot udpege det ønskede sted på kortet.

Brug af dialogen Ruteplanlægning

Dialogen Ruteplanlægning, som kaldes frem fra menuen ved at klikke på overskriften Marble - virtuel globus lader dig planlægge ruter ved hjælp af søgeord og bogmærker. Vi vil se på eksempler, som kombinerer begge. Åbn dialogen Ruteplanlægning for at få en skærm som den herunder frem.

MarbleMaemoOfflineRouting-Dialog.png

Vi skriver Augartenstraße, Karlsruhe som vores søgeord for startstedet i den øverste inputlinje. Tap på knappen Søg (eller tast Enter) for at starte søgningen.

MarbleMaemo-RoutingSearchTerm.png
Note
Du skal være forbundet til internettet for at kunne søge efter steder. Hvis du ikke får nogle resultater, så sørg for, at Marble ikke er i offline-tilstand.


Måske får du mere end et resultat; du kan så vælge det ønskede i listen nederst i dialogen. Du kan selvfølgelig også rette eventuelle fejl og starte en ny søgning, hvis det ønskede sted ikke findes blandt resultaterne.

MarbleMaemo-RoutingSearchResults.png

Med rutens startsted defineret går vi nu over til at bruge et bogmærke som destination. Vi får en liste over bogmærker, som vi kan vælge fra ved at klikke på pileknappen (trekanten) ved siden af inputfeltet. Derved åbnes en ny dialog.

MarbleMaemo-RoutingBookmarks.png

Det valgte bogmærke bruges som destination. Du er nu klar til at beregne ruten. Tap på knappen Få retningsanvisninger for at gøre det. Antallet af fundne ruter vises. Hvis der blev fundet mere end en rute, så kan du eventuelt vælge en af alternativerne nederst på skærmen. Du kan også få vist en kørevejledning ved at klikke på knappen Vis detaljer.

MarbleMaemo-DrivingInstructions.png

Din rute er nu klar. Tap på pileknappen for at lukke vinduet. Du vil se et oversigt over ruten.

MarbleMaemo-RouteOverview.png

Brug af kontekstmenuen

Hvis startstedet eller destinationen kan ses på kortet, så kan du også bruge kontekstmenuen til at angive rutens startsted eller destination. Klik en gang på kortet (uden at flytte det), så dukker der en kontekstmenu op. Vælg Retningsanvisninger herfra for at angive startstedet eller Retningsanvisninger hertil for at angive destinationen. Ruten beregnes automatisk hvis både startsted og destination er angivet.

MarbleMaemo-DirectionsFromHere.png

Tilføj punkter på ruten

Når ruten er blevet beregnet, så kan du indsætte punkter, som turen skal gå igennem ved at trække og slippe. For at opnå dette bruger du N900's pen. Klik på et punkt på ruten og flyt pennen til det ønskede punkt, som ruten skal gå igennem. Mens du trækker vises et lille grønt flag samt blå streget til punkter nær ruten.

Aktivering af ruteplanlægning

Når ruten er planlagt, så kan du gå til navigationstilstanden. Har du internetadgang under din rejse? Hvis ikke, så sæt Marble offline for at fortælle den, at du ikke ønsker at downloade manglende information fra internettet. Gør du ikke det, så vil din N900 sandsynligvis ofte lade dialoger dukke op, som beder dig om at forbinde til internettet. Marbles offlinetilstand aktiveres fra hovedmenuen ved at tappe på overskriften Marble - virtuel globus i hovedvinduet.

MarbleMaemoOfflineRouting-RoutingMenu.png

Tap på ikonet navigation (ikonet til venstre blandt de fire ikoner i bunden af skærmen) for at aktivere navigationstilstanden.

MarbleMaemoOfflineRouting-OfflineRoute.png

I navigationstilstand er GPS-ikonet og de to zoom-ikoner skjult. I stedet vises et par andre elementer. Lad os se på de relevante punkter under vores rejse, en for en:

MarbleMaemo-GuidanceModeElements.png
  1. En hvid trekant viser din aktuelle position (GPS-positionen) og den retning, som du bevæger dig i. Den røde cirkel omkring den aktuelle position viser hvor godt GPS-signalet er: Din faktiske position vil som regel være indenfor denne cirkel. Jo mindre cirklen er, jo bedre er GPS-signalet.
  2. Rutens startsted og destination samt valgte punkter på ruten vises på kortet som ikoner med bogstaver. Hvis ruten kun har et startsted og en destination, så vises startstedet ved ikonet (A) og destinationen ved ikonet (B). Hvis ikonet er grønt, så viser det, at du endnu ikke har været i dette punkt. I ovenstående skærmbillede er rutepositionen (A) allerede markeret som besøgt, idet vi er ret tæt på det.
  3. Det næste sted, hvor du skal dreje er markeret på kortet med en orange cirkel.
  4. Når afstanden til det næste punkt bliver mindre end 1 km (1000 m), så viser en fremskridtslinje. Den angiver, hvorlangt der er til næste punkt, hvor du skal dreje.
  5. Dette ikon angiver arten af den næste drejning. Hvis det er gråt, så er det næste punkt, hvor du skal dreje mere en 1 km (1000 m) væk. Bemærk, at kun offline rutevejledning genererer information om arten af drejning.
  6. En kørevejledning vises i midten.
  7. Dette mærkat viser afstanden til destinationen.
  8. Du kan slå navigationstilstanden fra med endnu et klik på ikonet navigation.

This page was last edited on 11 May 2011, at 07:12. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.