System Settings/Task Switcher/da: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

2 June 2019

3 February 2019

  • curprev 16:1916:19, 3 February 2019Ognarb talk contribs 1,765 bytes −11 Created page with "Den øverste del af gruppen indeholder to faneblade med identiske indstillinger. Fanebladet <menuchoice>Generel</menuchoice> påvirker adfærden af opgaveskifterens standardta..."
  • curprev 16:1916:19, 3 February 2019Ognarb talk contribs 1,776 bytes +1,776 Created page with "I gruppen '''Opgaveskifter''' kan du indstille en tastaturgenvej (<keycap>Alt + Tab</keycap> som standard), som lader dig gå igennem dine åbne vinduer, og du kan tilpasse de..."