Amarok/Manual/Playlist/AutomaticPlaylistGenerator

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Amarok/Manual/Playlist/AutomaticPlaylistGenerator and the translation is 29% complete.
Outdated translations are marked like this.

Automatyczny generator playlist

Automated Playlist Generator (APG) automatycznie generuje playlisty na podstawie ograniczeń, które ustawiłeś. Te ograniczenie mogą opierać się na danych z piosenek (Autor, Artysta, Gatunek) albo dostępie do nich (Ostatnio odtwarzane). Istnieją także specjalne ograniczenia ustalające w jaki sposób Amarok będzie wyszukiwał piosenki. APG możesz znaleźć w oknie Media, Playlists -> Automated Playlist Generator.

Pasek APG Presets

To jest pasek APG Presets. Od lewej do prawej mamy następujące przyciski:

 • Add new preset: Dodaje nowy preset, który może być zmodyfikowany.
 • Edit selected preset: Otwiera okno APG Preset Editor w celu edycji obecnie zaznaczonego presetu.
 • Delete selected preset: Usuwa zaznaczony preset z listy; czynność nie może być cofnięta.
 • Import new preset: Importuje nowy preset z pliku .xml. Może być zniekształcony, jeśli był modyfikowany poza Amarok; używa testera ograniczeń.
 • Export the selected preset: Eksportuje wybrany preset do pliku .xml, który może być importowany.
 • Run constraint tester: Testuje wybrany preset pod kątem spójności.
 • Run APG with selected preset: Wczytuje APG z wybranym preset i automatycznie generuje playlistę.

 • Adds a blank preset that can be modified.
 • Opens up the APG Preset Editor window to edit the currently selected preset constraints.
 • Removes the selected preset from the list; can not be undone.
 • Import a preset from a .xml file. Has the potential to be malformed if edited outside Amarok; use the constraint tester.
 • Export the selected preset to a .xml file that can be imported.
 • Loads APG with the selected preset and automatically generates a playlist.

Praca z presetami

Okno APG Preset Editor
Okno APG Preset Editor

Presety są to zasady, które Amarok APG użyje do wygenerowania playlist. Te zasady będą od teraz nazywane ograniczeniami; każdy preset jest określony przez ograniczenia, które go tworzą. Grupy ograniczeń uszeregowanych pod względem hierarchii i logiczności nazywane są drzewami ograniczeń.

Ograniczenia

Ograniczenia są podstawowym elementem drzew ograniczeń. Są to proste warunki, które APG użyje aby dodać piosenki do playlisty, którą generuje. Aby dodać ograniczenie do wybranego drzewa ograniczeń użyj opcji Edit selected preset z paska APG Preset i kliknij opcję Add new w oknie APG Preset Editor. Zauważ, że doda to ograniczenie pod wybraną pozycję (ograniczenie lub grupe ograniczeń).

Dodanych może być wiele różnego rodzaju ograniczeń; każdy działa w inny sposób wewnątrz drzewa.

Typy ograniczeń

Amarok APG wspiera kilka typów ograniczeń:

Ograniczenie Opis
Match Tags Najważniejsze ograniczenie, ponieważ właściwie może ono być ustawione na dowolną informację odnoszącą się do pliku, wliczając: nazwę artysty, nazwę albumu, gatunek, rok, czas ostatniego odtwarzania, bpm, częstotliwość próbkowania i ocenę.
Playlist Duration Ustawia czas działania (w formacie HH:MM:SS), który playlista powinna mieć
Playlist Length Określa jak dużo piosenek powinno być na playliście
Checkpoint Informuje Amarok gdzie ma zacząć i skończyć poszukiwania utworów
Prevent Duplicates Zapobiega Amarok przed wybieraniem tych samych utworów, piosenek od tego samego artysty lub z tego samego albumu

|- | Match Tags || The most important constraints, because they can be set to virtually any information regarding the file, including: artist name, album name, genre, year, last played, and score. |- | Playlist Duration || Set the running time (in HH:MM:SS format) that the playlist should have |- | Playlist Length || Determine how many songs should be in the playlist |- | Checkpoint || Tell Amarok where to start and stop looking for tracks |- | Prevent Duplicates || Prevent Amarok from selecting the same tracks, songs from the same artist, or the same album |}

Zauważ, że to jak pracują ograniczenia możesz zmieniać na różne sposoby, jak na przykład ustawiając suwak fuzzy-exact, który określa jak bardzo dane ograniczenie ma być przestrzegane.

Innym sposobem na modyfikację ograniczeń, który głównie jest przedstawiony na Match Tags jest okienko opcji na lewo od wartości: contains (która rozpatrzy jakąkolwiek piosenkę, która ma zgodny text w swoim tagu), matches (która rozpatrzy piosenki, które dokładnie pasują do tej w polu tekstowym), starts with and ends with.

Możesz także edytować sposób zachowań opartych na wartościach (jak np. ograniczenie długości i ilości odtworzeń) poprzez zmianę opcji bliskich tekstowi na ustawienia takie jakfewer than(mniej niż), equals(równo) and more than(więcej niż).

Innym sposobem na zmianę zachowań ograniczeń jest zaznaczenie opcji invert dlaa nich. Sprawia to, że zachowują się onę na odwrót (\"artysta zawiera <nazwa>\" zmieni się w \"artysta nie zawiera <nazwa>\").

Another way to modify constraints that is present on Match Tags with a textbased tag is found in the line below the Field option box. In the text field to the right you write the text to be matched and in the option box at the left of the value you can select contains (which will consider any songs that have the according text in their tag), matches (which will consider songs whose corresponding tag match exactly the one in the text box), starts with and ends with.

Similarly, you can also edit the way value-based constraints (such as the Playlist Length constraints and the playcount Match Tag constraint) behave by changing the option close to the text to settings such as fewer than, equals and more than.

Another way to change constraint behavior is to check the invert checkbox on them, this makes them behave the opposite way, a "Match Tag: artist contains name" becomes "Match Tag: artist not contains name".

Grupy ograniczeń

Grupy ograniczeń mogą być dodane poprzez opcję Add new z okna APG Preset Editor, ograniczenia pod grupą są logicznie połączone, to samo tyczy się grup pod grupami. Obecnie istnieją dwa typy grup ograniczeń: grupy "Match all" i "Match any". Grupy "Match all" wymagają tego, aby wszystkie ograniczenia grupy były spełnione przez piosenki. Grupy "Match any" wymagają tego, aby przynajmniej jedno ograniczenie grupy było spełnione. Aby dodać ograniczenie do wybranej grupy podświetl ją w edytorze preset i użyj opcji Add new.

Używanie ustawień

Jak stworzysz ustawienie, wystarczy, że wybierzesz je w panelu APG Presets i klikniesz przycisk najbardziej z prawej na pasku, Run APG with selected preset. Uzyskasz wtedy playlistę pasującą do twoich wymagań, jak ta:

Playlista wygenerowana z użyciem drzewa ograniczeń poniżej.