Digikam/Batch Process/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

23 September 2022

6 December 2013

31 March 2012

30 March 2012

  • curprev 12:0612:06, 30 March 2012Abella talk contribs 2,172 bytes +123 Created page with "Per obtenir un processament per lots més seriòs, haureu d'utilitzar l'eina Gestor de la cua de lots. Amb ella, podreu configurar els perfils de processament avançat i gestiona..."
  • curprev 11:5511:55, 30 March 2012Abella talk contribs 2,049 bytes +69 Created page with "Per principiants, podeu realitzar certes accions sobre totes les fotos en un àlbum específic. Per fer-ho, feu clic a l'àlbum desitjat, i escolliu l'acció que voleu des del me..."
  • curprev 11:4811:48, 30 March 2012Abella talk contribs 1,980 bytes +8 Created page with "Quan us calgui aplicar la mateixa acció a múltiples fotos, les capacitats de processament per lots del '''digiKam''' us poden venir bé. I l'aplicació de gestió de fotos ofer..."

26 March 2012