Difference between revisions of "Amarok/Manual/Playlist/DynamicPlaylists/da"

(Importing a new version from external source)
 
(58 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 6: Line 6:
 
<br /><br />
 
<br /><br />
 
'''Dynamiske spillelister''' finder du i feltet '''Mediekilder''' under <menuchoice>Spillelister -> Dynamiske spillelister</menuchoice>.
 
'''Dynamiske spillelister''' finder du i feltet '''Mediekilder''' under <menuchoice>Spillelister -> Dynamiske spillelister</menuchoice>.
 
Disse instruktioner er for den nye udgave af dynamiske spillelister i '''Amarok''' 2.4.2 og senere. Se nedenfor for 2.4.1 og tidligere.
 
  
 
[[Image:Amarok-newdynamic-detail.png|center|285px]]
 
[[Image:Amarok-newdynamic-detail.png|center|285px]]
Line 23: Line 21:
 
==== Definition af dynamiske spillelister ====
 
==== Definition af dynamiske spillelister ====
  
Each dynamic playlist is built of biases. A bias defines a particular constraint on the behaviour of the dynamic playlist, and new items to be added to the playlist are selected at random from a list of all songs which match the biases. Biases may either be a single bias (e.g. the ''Search'' bias) or a grouping of other biases (e.g. the ''Match All'' bias). Some examples playlists are included, and you can define a new playlist with the <menuchoice>New playlist</menuchoice> button.
+
Hver dynamisk spilleliste er baseret på bias. En bias definerer en bestemt begrænsning på den dynamiske spillelistes opførsel. Nye numre, som skal føjes til spillelisten vælges tilfældigt fra en liste med alle de numre, som matcher bias'erne. Bias kan enten være et enkelt bias (fx bias'en '''Søg efter''') eller en gruppe af andre bias (fx bias'en '''Match alle'''). Nogle eksempler på spillelister følger med, og du kan definere nye spillelister med knappen {{Icon|document-new}}.
  
To change the name of a playlist, either use the <menuchoice>Edit the selected playlist or bias</menuchoice> button or right click on it and select <menuchoice>Rename playlist</menuchoice>. A bias can be edited with the same button or by right-clicking and selecting <menuchoice>Edit bias</menuchoice>, and for biases which have sub-biases, a new sub-bias can be added by right clicking and selecting <menuchoice>Add new bias</menuchoice>.
+
For at ændre en spillelistes navn skal de enten bruge knappen {{Icon|document-properties}} eller højreklikke på listen og vælge <menuchoice>Omdøb spilleliste</menuchoice>. En bias kan redigeres med den samme knap eller ved at højreklikke og vælge <menuchoice>Redigér bias</menuchoice>. For bias'er, som har underbias'er kan du tilføje en ny bias ved at højreklikke og vælge <menuchoice>Tilføj ny bias</menuchoice>.
  
===== Biases =====
+
===== Bias =====
  
An explanation of each available bias and any options it takes follows.
+
Da flere biaser kan være definerede, så kan '''Amarok''' undertiden give en tom spilleliste. Dette optræder, hvis den får et sæt af betingelser, som umuligt kan opfyldes. For at undgå dette og for bedre at forstå hver enkelt tilgængelig bias og dens mulige tilvalg se det følgende:
  
; Search
+
; Søg
: This bias matches tracks found by a given search query. It uses the same search string used in the collection browser. You may also use the ''Match meta tag'' bias to match tags in the same way as the collection search editor.
+
: Denne bias matcher spor, som findes ved en gives søgeforespørgsel. Den bruger de samme søgestrenge som samlingsbrowseren. Du kan også bruge bias'en '''Match via metamærker''' til at match mærker på samme måde som i samlingens filtereditor.
; Random
+
; Tilfældig
: This bias matches any track, entirely at random.
+
: Denne bias matcher ethvert spor helt tilfældigt.
; And
+
; Og
: This group bias matches tracks which match ''all'' sub-biases.
+
: Denne gruppe-bias matcher spor, som matcher ''alle'' under-bias'er.
; Or
+
; Eller
: This group bias matches tracks which match ''any'' sub-biases.
+
: Denne gruppe-bias matcher spor, som matcher ''mindst en'' af under-bias'erne.
 
; Partition
 
; Partition
: This group bias matches tracks from the sub-biases in proportion. The edit window for this bias has sliders for each sub-bias to adjust the proportions. For example, with two sub-biases with their proportion sliders set equal, half of the playlist will match one bias and half the other.
+
: Denne gruppe-bias matcher spor fra under-bias'erne i givne forhold. Redigeringsvinduet for denne bias har skydere for hver under-bias til at justere deres andel. Hvis der for eksempel er to under-bias og deres andels-skydere er sat til det samme, så vil halvdelen af spillelisten matche den ene bias og halvdelen den anden.
: Note: The dynamic playlist is internally working with more tracks than you can see, so after clicking "refresh" the list might not contain a 50:50 distribution of songs. However as you continue listening to music you will see that in the end it actually matches.
+
: Bemærk: Den dynamiske spilleliste arbejder internt med flere spor end du kan se, så efter at have klikket på "Genudfyld" indeholder listen måske ikke en ligelig fordeling af numre; men hvis du fortsætter med at lytte til musikken vil du se, at det kommer til at passe i det lange løb.
; If Else
+
; Hvis Ellers
: This group bias matches tracks from the first sub bias ''unless'' there are no matching tracks found, in which case it matches tracks from the second sub-bias. See the example Album Play playlist for an example of this in use.
+
: Denne gruppe-bias matcher spor fra den første under-bias, ''men'' hvis den ikke finder noget match her, så matcher den spor fra den anden under-bias. Du kan se et eksempel på dette i spillelisten '''Albumafspilning'''.
; Match Meta Tag
+
; Match via metamærker
: This bias matches tracks which meet certain conditions on a tag. The selection interface is the same as the search filter editor in the collection browser. Select a tag type from the drop-down and fill in the constraint. (Hint: You can use a number of these in an ''And'' bias.)
+
: Denne bias matcher spor, som opfylder visse betingelser for et mærke. Brugerfladen til udvælgning er den samme som for søgefilteret i samlingsbrowseren. Vælg et mærke fra drop ned-listen og udfyld begrænsningen. (Tip: Du kan bruge flere af disse i en '''Og'''-bias.)
; Album Play
+
; Albumafspilning
: This bias matches tracks related to the previous item in the playlist by album. You can select the details of the bias from the drop-down menu. For example, "Track directly follows previous track in album" is used in the example Album Play playlist to ensure full albums are played in order.
+
: Denne bias matcher spor, som kommer fra det samme album som det forrige punkt i spillelisten. Du kan vælge detaljer for bias'en i drop ned-menuen. For eksempel bruges '''Sporet efterfølger direkte det forrige spor i albummet''' i spillelisten '''Albumafspilning''' for at sikre, at hele albums afspilles fra en ende af.
; Quiz Play
+
; Quizafspilning
: This bias matches tracks for which the first character of a given tag (title, artist or album) is the same as the last character of the same tag for the previous tag. For example, with artist selected, you could have the following series: Led Zeppeli'''n''' -> '''N'''ine Inch Nail'''s''' -> '''S'''antana, etc.
+
: Denne bias matcher spor, sådan at det første bogstav i et givet mærke (titel, kunstner eller album) er det samme som det sidste bogstav i det samme mærke for det forrige nummer. Hvis for eksempel kunstner er valgt, så kunne du have følgende sekvens: Led Zeppeli'''n''' -> '''N'''ine Inch Nail'''s''' -> '''S'''antana, etc.
; EchoNest similar artist
+
; Lignende kunstner fra EchoNest
: This bias matches tracks which are similar according to EchoNest, either to the previous track or to any track in the playlist. This allows you to play a set of consistent tracks simply by adding a single track to the playlist and turning on the dynamic playlist, rather than defining all the match rules yourself.
+
: Denne bias matcher spor, som ifølge EchoNest minder om enten det forrige spor eller ethvert spor i spillelisten. Dette lader dig afspille en sekvens af beslægtede spor ved blot at tilføje et enkelt spor til spillelisten og så aktivere den dynamiske spilleliste i stedet for selv at definere alle de regler, som sporene skal matche.
; Last.fm similar
+
; Lignende fra Last.fm
: This bias performs the same function as the EchoNest bias, but uses Last.fm to determine similarity. You can also choose similarity to the previous track or to the previous artist.
+
: Denne bias udfører samme funktion som EchoNest bias'en, men bruger Last.fm til at bestemme beslægtethed. Du kan også vælge beslægtethed med det forrige spor eller den forrige kunstner.
; Last.fm weekly top artist
+
; Last.fm ugens topkunstner
: This bias matches tracks which are on the weekly charts from Last.fm for a given time period.
+
: Denne bias matcher spor, som er på Last.fm's ugentlig hitliste for en given periode.
  
==== A dynamic playlist in use ====
+
==== En dynamiske spilleliste i brug ====
  
 
[[File:Amarok-newdynamic.png|center|500px]]
 
[[File:Amarok-newdynamic.png|center|500px]]
  
==== Old (2.4.1 and earlier) Dynamic Playlist ====
+
==== Brug af din dynamiske spilleliste ====
 
 
[[Image:Dynamic_playlist.png|center|300px]]
 
 
 
===== Biases =====
 
 
 
Biases are what makes your dynamic playlist special! The default value for the dynamic playlist, with no biases, is random play. Biases of various sorts will alter that in different ways.
 
 
 
===== Proportional Bias =====
 
 
 
Proportional biases match a certain portion of the playlist to a specific value, such as Artist, Composer, Title, Genre, Year, etc. You can specify as many biases as you like to work together. This is a very flexible way of choosing your playlist.
 
 
 
Don't be confused, though -- a dynamic playlist containing the following two biases: 50% Artist: Michael Jackson, 50% Genre:Rock can contain tracks that are from neither Michael Jackson nor have a Rock genre. This is because while both biases are used, half the time a track will be chosen which is Jackson, and half the time not, and the same for Rock. So if you want 50/50 Jackson and Rock, set the biases to 100% for each.
 
 
 
===== Custom Bias =====
 
 
 
This is where you will find the new Last.fm and Echo Nest biases. Use Last.fm or Echo Nest to bias the playlist towards artists who are similar to either the currently playing artist, your weekly top artists in Last.fm; or for Echo Nest, the current playlist as a whole.
 
 
 
This function will use as a seed whatever song is playing when the playlist is repopulated so your music evolves as you listen, while remaining somewhat similar to whatever is currently playing.
 
 
 
===== Fuzzy Bias =====
 
 
 
Fuzzy bias will match an approximate value and has a strictness field, as opposed to a percentage one. More strictness means more exact matches. The resulting playlist will consist of tracks normally distributed around the requested value.
 
 
 
==== Using your Dynamic Playlist ====
 
  
To enable the dynamic playlist you have created simply check the <menuchoice>On</menuchoice> box in the upper-left corner of the pane. To regenerate the entire playlist at any time, click <menuchoice>Repopulate</menuchoice>, to the right of <menuchoice>On</menuchoice>.
+
For at aktivere den dynamiske spilleliste skal du blot sætte et flueben i valgboksen <menuchoice>Til</menuchoice> i det øverste venstre hjørne af feltet. Du kan når som helst gendanne hele spillelisten ced at klikker på <menuchoice>Genudfyld</menuchoice> til højre for <menuchoice>Til</menuchoice>.
  
The default number of items in the playlist is your 5 previous plays plus 10 upcoming items. With the currently playing track, this makes 16 items in the playlist at any given time. The number of tracks can be changed right below the <menuchoice>On</menuchoice> checkbox.
+
Som standard gemmes de 5 sidst spillede numre samt de 10 næste i spillelisten. Med det aktuelt afspillede nummer bliver det 16 numre i spillelisten til ethvert tidspunkt. Antallet af spor kan ændres i felterne lige under valgboksen <menuchoice>Til</menuchoice>.
  
Below that is the dropdown menu for loading saved playlists, the <menuchoice>Save</menuchoice> button, and the <menuchoice>Delete</menuchoice> button.
+
Under dem er der en drop ned-menu til at indlæse gemte spillelister samt knapperne {{Icon|document-save}} til at gemme og {{Icon|edit-delete}} til at slette spillelister.
  
==== A dynamic playlist in use ====
+
==== En dynamisk spilleliste i brug ====
  
 
[[File:Amarok_dynamic_playlist.png|center|500px]]
 
[[File:Amarok_dynamic_playlist.png|center|500px]]
Line 100: Line 74:
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Playlist/QueueManager | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Playlist/AutomaticPlaylistGenerator
 
| prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Playlist/QueueManager | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Playlist/AutomaticPlaylistGenerator
| prevtext=Queue Manager | nexttext=Automatic Playlist Generator
+
| prevtext=Håndtering af kø | nexttext=Automatisk generering af spillelister
| index=Special:myLanguage/Amarok/Manual | indextext=Back to Menu
+
| index=Special:myLanguage/Amarok/Manual | indextext=Indholdsfortegnelse
 
}}
 
}}
  
[[Category:Amarok]]
+
[[Category:Amarok/da]]
[[Category:Multimedia]]
+
[[Category:Multimedia/da]]
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Vejledning/da]]

Latest revision as of 08:43, 5 July 2013

Other languages:
English • ‎dansk • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština

Dynamiske spillelister

Nogle medieafspillere er designede til at rumme hele musiksamlingen i en enkelt spilleliste og så afspille numrene i tilfældig rækkefølge eller sorteret og lagt i kø. Med en større samling er denne måde at håndtere dine spillelister ikke effektiv. Amaroks Dynamiske spillelister er en bedre måde at udforske din musik.

Dynamiske spillelister finder du i feltet Mediekilder under Spillelister -> Dynamiske spillelister.

Amarok-newdynamic-detail.png

Hvordan Dynamiske spillelister virker

En dynamiske spilleliste er en liste, som vokser, mens du lytter til din musik. Den vil holde på en vist antal numre foran det aktuelle nummer og vil rydde op i spillelisten ved at fjerne gamle numre. Numrene, som bliver føjet til begyndelsen af listen bestemmes af den aktuelt valgte dynamiske spilleliste.

Brug af en Dynamiske spilleliste

For at aktivere dynamiske spillelister skal du klikke på knappen Icon-action-dynamic-amarok.png i feltet Dynamiske spillelister. En linje dukker op øverst i feltet Spilleliste, for at vise at dynamiske spillelister er slåer til. Fra listen med valgmuligheder vælger du, hvilken dynamiske spilleliste du vil bruge ved at dobbeltklikke på den. Den aktuelt valgte dynamiske spilleliste vises med fed skrift.

Du kan justere antallet af numre, som skal vises i spillelisten før og efter det aktuelle nummer i felterne Tidligere og Forestående. Du kan forhindre, at det samme spor dukker op i spillelisten mere end en gang ved hjælp af knappen Icon-edit-copy.png. Knappen Genudfyld lader dig generere et nyt sæt af spor. Dette kan bruges sammen med en høj indstilling af Forestående til at generere faste spillelister til eksport.

Definition af dynamiske spillelister

Hver dynamisk spilleliste er baseret på bias. En bias definerer en bestemt begrænsning på den dynamiske spillelistes opførsel. Nye numre, som skal føjes til spillelisten vælges tilfældigt fra en liste med alle de numre, som matcher bias'erne. Bias kan enten være et enkelt bias (fx bias'en Søg efter) eller en gruppe af andre bias (fx bias'en Match alle). Nogle eksempler på spillelister følger med, og du kan definere nye spillelister med knappen Icon-document-new.png.

For at ændre en spillelistes navn skal de enten bruge knappen Icon-document-properties.png eller højreklikke på listen og vælge Omdøb spilleliste. En bias kan redigeres med den samme knap eller ved at højreklikke og vælge Redigér bias. For bias'er, som har underbias'er kan du tilføje en ny bias ved at højreklikke og vælge Tilføj ny bias.

Bias

Da flere biaser kan være definerede, så kan Amarok undertiden give en tom spilleliste. Dette optræder, hvis den får et sæt af betingelser, som umuligt kan opfyldes. For at undgå dette og for bedre at forstå hver enkelt tilgængelig bias og dens mulige tilvalg se det følgende:

Søg
Denne bias matcher spor, som findes ved en gives søgeforespørgsel. Den bruger de samme søgestrenge som samlingsbrowseren. Du kan også bruge bias'en Match via metamærker til at match mærker på samme måde som i samlingens filtereditor.
Tilfældig
Denne bias matcher ethvert spor helt tilfældigt.
Og
Denne gruppe-bias matcher spor, som matcher alle under-bias'er.
Eller
Denne gruppe-bias matcher spor, som matcher mindst en af under-bias'erne.
Partition
Denne gruppe-bias matcher spor fra under-bias'erne i givne forhold. Redigeringsvinduet for denne bias har skydere for hver under-bias til at justere deres andel. Hvis der for eksempel er to under-bias og deres andels-skydere er sat til det samme, så vil halvdelen af spillelisten matche den ene bias og halvdelen den anden.
Bemærk: Den dynamiske spilleliste arbejder internt med flere spor end du kan se, så efter at have klikket på "Genudfyld" indeholder listen måske ikke en ligelig fordeling af numre; men hvis du fortsætter med at lytte til musikken vil du se, at det kommer til at passe i det lange løb.
Hvis Ellers
Denne gruppe-bias matcher spor fra den første under-bias, men hvis den ikke finder noget match her, så matcher den spor fra den anden under-bias. Du kan se et eksempel på dette i spillelisten Albumafspilning.
Match via metamærker
Denne bias matcher spor, som opfylder visse betingelser for et mærke. Brugerfladen til udvælgning er den samme som for søgefilteret i samlingsbrowseren. Vælg et mærke fra drop ned-listen og udfyld begrænsningen. (Tip: Du kan bruge flere af disse i en Og-bias.)
Albumafspilning
Denne bias matcher spor, som kommer fra det samme album som det forrige punkt i spillelisten. Du kan vælge detaljer for bias'en i drop ned-menuen. For eksempel bruges Sporet efterfølger direkte det forrige spor i albummet i spillelisten Albumafspilning for at sikre, at hele albums afspilles fra en ende af.
Quizafspilning
Denne bias matcher spor, sådan at det første bogstav i et givet mærke (titel, kunstner eller album) er det samme som det sidste bogstav i det samme mærke for det forrige nummer. Hvis for eksempel kunstner er valgt, så kunne du have følgende sekvens: Led Zeppelin -> Nine Inch Nails -> Santana, etc.
Lignende kunstner fra EchoNest
Denne bias matcher spor, som ifølge EchoNest minder om enten det forrige spor eller ethvert spor i spillelisten. Dette lader dig afspille en sekvens af beslægtede spor ved blot at tilføje et enkelt spor til spillelisten og så aktivere den dynamiske spilleliste i stedet for selv at definere alle de regler, som sporene skal matche.
Lignende fra Last.fm
Denne bias udfører samme funktion som EchoNest bias'en, men bruger Last.fm til at bestemme beslægtethed. Du kan også vælge beslægtethed med det forrige spor eller den forrige kunstner.
Last.fm ugens topkunstner
Denne bias matcher spor, som er på Last.fm's ugentlig hitliste for en given periode.

En dynamiske spilleliste i brug

Amarok-newdynamic.png

Brug af din dynamiske spilleliste

For at aktivere den dynamiske spilleliste skal du blot sætte et flueben i valgboksen Til i det øverste venstre hjørne af feltet. Du kan når som helst gendanne hele spillelisten ced at klikker på Genudfyld til højre for Til.

Som standard gemmes de 5 sidst spillede numre samt de 10 næste i spillelisten. Med det aktuelt afspillede nummer bliver det 16 numre i spillelisten til ethvert tidspunkt. Antallet af spor kan ændres i felterne lige under valgboksen Til.

Under dem er der en drop ned-menu til at indlæse gemte spillelister samt knapperne Icon-document-save.png til at gemme og Icon-edit-delete.png til at slette spillelister.

En dynamisk spilleliste i brug

Amarok dynamic playlist.pngThis page was last edited on 5 July 2013, at 08:43. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.