Difference between revisions of "Common Tasks/ca"

(Created page with ":{{Info/ca|1=Els discs d'àudio es poden reproduir sense muntar. Useu la vostra aplicació preferida per a la reproducció discs.}}")
(Updating to match new version of source page)
 
(50 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
__TOC__
+
 
 
==Quan les tasques comunes semblen estranyes==
 
==Quan les tasques comunes semblen estranyes==
 
Si sou nou en l'espai de treball Plasma és probable que moltes tasques comuns us semblin estranyes. Algunes coses són completament conceptes mous, i altres només es fan de manera diferent. Hi ha instantànies de com dur a terme moltes tasques de plasma a [[Special:myLanguage/Plasma/HowTo/Index |aquesta pàgina Com es fa (HOWTO)]].
 
Si sou nou en l'espai de treball Plasma és probable que moltes tasques comuns us semblin estranyes. Algunes coses són completament conceptes mous, i altres només es fan de manera diferent. Hi ha instantànies de com dur a terme moltes tasques de plasma a [[Special:myLanguage/Plasma/HowTo/Index |aquesta pàgina Com es fa (HOWTO)]].
Line 6: Line 6:
 
==Com puc instal·lar programari KDE addicional?==
 
==Com puc instal·lar programari KDE addicional?==
  
Installing software on your computer, whether with KDE SC or GNOME, largely depends on your distribution's software management system. Please consult with your distribution for more information.
+
La instal·lació de programari a l'ordinador, ja sigui amb KDE SC o GNOME, depèn en gran mesura del sistema de gestió de programari de la vostra distribució. Si us plau, consulteu amb aquesta per a més informació. [[Special:myLanguage/Tutorials/Install_KDE_software|Instal·lar programari KDE]] per a més detalls.
  
 
==Com puc instal·lar els controladors per a wifi, vídeo i altre maquinari?==
 
==Com puc instal·lar els controladors per a wifi, vídeo i altre maquinari?==
  
Installing hardware drivers for networking or video is a task that most distributions take care of. Different distributions use different tools for configuring hardware. Please consult with your distribution first for more information.
+
La instal·lació de controladors de maquinari per a xarxes o vídeo és una tasca per a la qual la majoria de les distribucions tenen cura. distribucions diferents usen eines diferents per a la configuració del maquinari. Si us plau, consulteu amb la vostra distribució per a més informació. Una bona manera és preguntar a altres usuaris en [[Special:myLanguage/How_to_chat_with_other_KDE_users|els canals de xat]].
  
 
==Gestor de fitxers amb esteroides==
 
==Gestor de fitxers amb esteroides==
  
'''[[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]]''' is your new file manager, but it looks and feels very different from older file managers. Learn how to enable previews, give yourself quick access to the directories you use most, and choose how much detail you see about your files. All this and more [[Special:myLanguage/Dolphin/File_Management|in this File Management tutorial]]
+
'''[[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]]''' és el nou gestor de fitxers, però es veu i se sent molt diferent dels gestors de fitxers més antics. Apreneu com activar les vistes prèvies, doneu accés ràpid als directoris que més useu, i trieu el nivell de detall amb el que voleu veure els fitxers. Tot això i més [[Special:myLanguage/Dolphin/File_Management|en aquesta Guia d'aprenentatge per a la gestió de fitxers]].
  
 
===Usar un gestor de fitxers més tradicional===
 
===Usar un gestor de fitxers més tradicional===
  
[[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]] is primarily a web interface, but it can also function as a traditional file manager. If this is your preference, in  '''System Settings''', go to the <menuchoice>Advanced tab</menuchoice> and click on <menuchoice>File Associations</menuchoice>. In the list of ''Known Types'', go to the ''inode/directory'' type. In the <menuchoice>General</menuchoice> tab at the right side of the window, select
+
El [[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]] és sobretot una interfície web, però també pot funcionar com a un gestor de fitxers tradicional. Si aquesta és la vostra preferència, a '''Arranjament del sistema''', aneu a la pestanya <menuchoice>Opcions avançades</menuchoice> i feu clic a <menuchoice>Associacions de fitxers</menuchoice>. A la llista de ''Tipus coneguts'' aneu al tipus ''inode/directory''. A la pestanya <menuchoice>General</menuchoice> a la part dreta de la finestra, seleccioneu '''Konqueror''' en l''''Ordre de preferència d'aplicació''' i feu clic al botó <menuchoice>Amunt</menuchoice> fins que es trobi a la part superior. Feu clic a <menuchoice>Aplica</menuchoice> per a desar els canvis.
'''Konqueror''' in the ''Application Preference Order'' and click on the <menuchoice>Up</menuchoice> button until it is at the top. Click on <menuchoice>Apply</menuchoice> to save the changes.
 
  
 
==Usar dispositius extraïbles==
 
==Usar dispositius extraïbles==
Line 25: Line 24:
 
===Muntar el dispositiu===
 
===Muntar el dispositiu===
  
Most distros don't automatically mount removable drivesThere are two main ways of dealing with this.
+
{{Note/ca|1=Què vol dir «muntar» el dispositiu? Penseu en això com obrir-lo per a la lectura. De la mateixa manera, ''desmuntar'' és com tancar el llibre.}}
 +
 
 +
La majoria de distribucions, en el seu arranjament per omissió, no munten automàticament les unitats extraïbles. Hi ha dues maneres principals de bregar amb això.
 +
 
 +
* Usant el '''Notificador de dispositius''': Feu clic sobre el nom del dispositiu i es mostraran diverses opcions, una de les quals és <menuchoice>Obre amb el gestor de fitxers</menuchoice>Això obre '''Dolphin''' amb el contingut del dispositiu.
 +
* Muntant des de '''Dolphin''': Si ja teniu '''Dolphin''' obert veureu que el nou dispositiu apareix en el plafó '''Llocs'''. Feu clic sobre el dispositiu i en veureu el contingut.
 +
* Si preferiu que la unitat es munti automàticament, ara es pot fer anant a <menuchoice>Arranjament del sistema -> secció Maquinari -> Dispositius extraïbles</menuchoice> i marqueu <menuchoice>Habilita el muntatge automàtic dels suports d'emmagatzematge extraïbles</menuchoice>.
 +
 
 +
{{Tip/ca|1=La primera opció «Munta automàticament només els suports extraïbles que s'hagin muntat manualment abans» pot ser una opció més segura que el muntatge de tots els suports extraïbles.}}
 +
 
 +
Si escolliu muntar automàticament, recordeu que encara haureu de desmuntar-lo (tancar-lo) abans de retirar-lo. Això és l'equivalent al programari de Windows que diu «treure de forma segura». En el '''Notificador de dispositius''' veureu {{Icon|media-eject}}. En Dolphin, un clic dret us oferirà la mateixa icona amb «Treu «...» amb seguretat» (els tres punts són el nom del dispositiu).
  
* Using the '''Device Notifier''' - click on the device name and you will be shown relevant options, one of which will be <menuchoice>Open with File Manager</menuchoice>.  This opens '''Dolphin''' with the contents of the device listed.
 
* Mounting in '''Dolphin''' - if you already have '''Dolphin''' open you will see the new device appear in the '''Places''' panel.  Click on that and you will see the contents of the device.
 
  
:{{Info/ca|1=Els discs d'àudio es poden reproduir sense muntar. Useu la vostra aplicació preferida per a la reproducció discs.}}
+
{{Info|1=Audio disks can be played without mounting. Use your favourite disk-playing application}}
  
===Umounting the drive===
+
===Desmuntar el dispositiu===
  
Again, you have two main possibilities.
+
Una vegada més, disposeu de dues possibilitats principals.
  
* Use the device notifier. Instead of the plug icon that you saw before, there will now be an up-arrow icon similar to that shown on VHS and DVD players. That will "safely remove" the drive. However, it will not eject it. Always wait a few seconds after using this, as buffers are flushed and you want to be sure that it has finished writing.
+
* Utilitzeu el notificador de dispositius. En comptes de la icona que heu vist abans, ara hi haurà una icona de fletxa cap amunt similar a la mostrada en els reproductors de VHS i DVD. Que us permet «extreure amb seguretat» la unitat. No obstant això, no l'expulsa. Espereu sempre uns segons després d'usar-la, quan els caus siguin buits es posarà vermella i estareu segur que s'ha acabat d'escriure.
* In '''Dolphin''', look for the name of the device in the '''Places''' panel. Right-click on it and you will see the Eject icon. Again, take care not to remove the drive too quickly.
+
* En el '''Dolphin''', cerqueu el nom del dispositiu en el plafó '''Llocs'''. Feu clic dret sobre seu i veureu la icona d'expulsió. Una vegada més, aneu en compte de no retirar la unitat amb massa rapidesa.
  
===Opening an empty CD tray===
+
===Obrir una safata de CD buida===
  
Usually you use a hardware button to do this, but if that is not possible you can create a link to a script to do it for you. You will find details of this on [[Talk:Dolphin/File_Management#How_do_I_eject_a_device_that_is_not_mounted.3F_494|this talk page]]
+
En general s'utilitza un botó de maquinari per a fer-ho, però si això no fos possible es pot crear un enllaç a un script que ho faci. Trobareu més detalls d'això en [[Talk:Dolphin/File_Management#How_do_I_eject_a_device_that_is_not_mounted.3F_494|aquesta pàgina de debat]].
  
==Renaming Multiple Files==
+
==Reanomenar múltiples fitxers==
  
There are times when you need to rename a large number of files or folders at the same time. This is often referred to as "batch renaming," and can be accomplished a number of ways in KDE.
+
Hi ha moments en que haureu de reanomenar un gran nombre de fitxers o carpetes alhora. Això es refereix sovint com un «reanomenat per lots», i es pot aconseguir de diverses maneres en el KDE.
  
=== With Dolphin ===
+
===Amb Dolphin===
  
'''Dolphin''' has a ability to rename multiple files by numbering them, though the functionality is currently limited and only useful in certain situations. One useful application would be renaming a set of photos.   [[Special:myLanguage/Dolphin/Batch_Rename|Here's how it's done]]
+
'''Dolphin''' té una capacitat de reanomenar diversos fitxers per numeració, encara que la funcionalitat és actualment limitada i només és útil en certes situacions. Una aplicació útil seria reanomenar un pleg de fotografies. [[Special:myLanguage/Dolphin/Batch_Rename|Heus aquí Com es fa]].
  
=== With KRename ===
+
===Amb KRename===
  
'''[[Special:myLanguage/KRename|KRename]]''' has the ability to rename large numbers of files based on many different criteria, including search and replace, file properties, mp3 & ogg metadata, and many others.
+
'''[[Special:myLanguage/KRename|KRename]]''' té la capacitat de reanomenar un gran nombre de fitxers en funció de molts criteris diferents, com cerca i substitueix, propietats del fitxer, meta-dades als fitxers mp3 i ogg, i molts altres.
  
'''KRename''' can be found in the '''Kickoff''' menu in the ''Utilities'' section. It may be called "Bulk Rename".
+
'''KRename''' es pot trobar al menú '''Kickoff''' en la secció ''Utilitats''. Se'l pot anomenar «Bulk Rename».
  
==Configuration Help==
+
==Ajuda amb la configuració==
  
===Workspace===
+
===Espai de treball===
  
* [[Special:myLanguage/Workspace_Configuration/Desktop_Configuration|Tweak your Desktop]]
+
* [[Special:myLanguage/Workspace_Configuration/Desktop_Configuration|Ajustar l'escriptori]].
  
====Full KDE on Small Screens (e.g. Netbooks)====
+
====Tot el KDE en pantalles petites (per exemple, ultra-portàtils)====
  
* [[Special:myLanguage/Plasma/Netbooks|The Plasma Netbook Interface]] is customised to make the most of the available space and automatically configures window management to give full room to applications.
+
*[[Special:myLanguage/Plasma/Netbooks|La interfície ultra-portàtil de Plasma]] es personalitza per aprofitar al màxim l'espai disponible i configura automàticament la gestió de finestres per donar plena cabuda a les aplicacions.
* [[Special:myLanguage/KWin#Using_with_small_screens_(eg_Netbooks)|KWin's page]] has hints for slimming down window decorations, making fonts smaller, and disabling tooltips in KMail.
+
* [[Special:myLanguage/KWin#Using_with_small_screens_(eg_Netbooks)|La pàgina de KWin]] té consells per aprimar la decoració de les finestres, fer els tipus de lletra més petits, i desactivar els consells d'eina al KMail.
  
 
===Internet===
 
===Internet===
  
* [[Special:myLanguage/Browser_Configuration|Tweak your Browser's appearance]]
+
* [[Special:myLanguage/Browser_Configuration|Ajustar l'aparença del navegador]].
  
==Where did my Favourite Application go?==
+
===Sessió===
  
* [[Special:myLanguage/Finding_Your_Application|Finding your Application]] Some applications have changed names when ported to the new KDE platforms.  You may find your favourite on this page.
+
* De tant en tant, quan alguna cosa no funciona bé, se us pot dir que necessiteu establir una variable d'entorn. [[Special:myLanguage/Session_Environment_Variables |Aquí teniu com fer-ho]].
  
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Guies d'aprenentatge/ca]]
[[Category:Getting Started]]
+
[[Category:Com començar/ca]]

Latest revision as of 06:00, 21 January 2019

Other languages:
English • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎română • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎

Quan les tasques comunes semblen estranyes

Si sou nou en l'espai de treball Plasma és probable que moltes tasques comuns us semblin estranyes. Algunes coses són completament conceptes mous, i altres només es fan de manera diferent. Hi ha instantànies de com dur a terme moltes tasques de plasma a aquesta pàgina Com es fa (HOWTO).

Com puc instal·lar programari KDE addicional?

La instal·lació de programari a l'ordinador, ja sigui amb KDE SC o GNOME, depèn en gran mesura del sistema de gestió de programari de la vostra distribució. Si us plau, consulteu amb aquesta per a més informació. Instal·lar programari KDE per a més detalls.

Com puc instal·lar els controladors per a wifi, vídeo i altre maquinari?

La instal·lació de controladors de maquinari per a xarxes o vídeo és una tasca per a la qual la majoria de les distribucions tenen cura. distribucions diferents usen eines diferents per a la configuració del maquinari. Si us plau, consulteu amb la vostra distribució per a més informació. Una bona manera és preguntar a altres usuaris en els canals de xat.

Gestor de fitxers amb esteroides

Dolphin és el nou gestor de fitxers, però es veu i se sent molt diferent dels gestors de fitxers més antics. Apreneu com activar les vistes prèvies, doneu accés ràpid als directoris que més useu, i trieu el nivell de detall amb el que voleu veure els fitxers. Tot això i més en aquesta Guia d'aprenentatge per a la gestió de fitxers.

Usar un gestor de fitxers més tradicional

El Konqueror és sobretot una interfície web, però també pot funcionar com a un gestor de fitxers tradicional. Si aquesta és la vostra preferència, a Arranjament del sistema, aneu a la pestanya Opcions avançades i feu clic a Associacions de fitxers. A la llista de Tipus coneguts aneu al tipus inode/directory. A la pestanya General a la part dreta de la finestra, seleccioneu Konqueror en l'Ordre de preferència d'aplicació i feu clic al botó Amunt fins que es trobi a la part superior. Feu clic a Aplica per a desar els canvis.

Usar dispositius extraïbles

Muntar el dispositiu

Note-box-icon.png
Nota
Què vol dir «muntar» el dispositiu? Penseu en això com obrir-lo per a la lectura. De la mateixa manera, desmuntar és com tancar el llibre.


La majoria de distribucions, en el seu arranjament per omissió, no munten automàticament les unitats extraïbles. Hi ha dues maneres principals de bregar amb això.

  • Usant el Notificador de dispositius: Feu clic sobre el nom del dispositiu i es mostraran diverses opcions, una de les quals és Obre amb el gestor de fitxers. Això obre Dolphin amb el contingut del dispositiu.
  • Muntant des de Dolphin: Si ja teniu Dolphin obert veureu que el nou dispositiu apareix en el plafó Llocs. Feu clic sobre el dispositiu i en veureu el contingut.
  • Si preferiu que la unitat es munti automàticament, ara es pot fer anant a Arranjament del sistema -> secció Maquinari -> Dispositius extraïbles i marqueu Habilita el muntatge automàtic dels suports d'emmagatzematge extraïbles.
Ktip.png
Consell
La primera opció «Munta automàticament només els suports extraïbles que s'hagin muntat manualment abans» pot ser una opció més segura que el muntatge de tots els suports extraïbles.


Si escolliu muntar automàticament, recordeu que encara haureu de desmuntar-lo (tancar-lo) abans de retirar-lo. Això és l'equivalent al programari de Windows que diu «treure de forma segura». En el Notificador de dispositius veureu Icon-media-eject.png. En Dolphin, un clic dret us oferirà la mateixa icona amb «Treu «...» amb seguretat» (els tres punts són el nom del dispositiu).


Dialog-information.png
Information
Audio disks can be played without mounting. Use your favourite disk-playing application


Desmuntar el dispositiu

Una vegada més, disposeu de dues possibilitats principals.

  • Utilitzeu el notificador de dispositius. En comptes de la icona que heu vist abans, ara hi haurà una icona de fletxa cap amunt similar a la mostrada en els reproductors de VHS i DVD. Que us permet «extreure amb seguretat» la unitat. No obstant això, no l'expulsa. Espereu sempre uns segons després d'usar-la, quan els caus siguin buits es posarà vermella i estareu segur que s'ha acabat d'escriure.
  • En el Dolphin, cerqueu el nom del dispositiu en el plafó Llocs. Feu clic dret sobre seu i veureu la icona d'expulsió. Una vegada més, aneu en compte de no retirar la unitat amb massa rapidesa.

Obrir una safata de CD buida

En general s'utilitza un botó de maquinari per a fer-ho, però si això no fos possible es pot crear un enllaç a un script que ho faci. Trobareu més detalls d'això en aquesta pàgina de debat.

Reanomenar múltiples fitxers

Hi ha moments en que haureu de reanomenar un gran nombre de fitxers o carpetes alhora. Això es refereix sovint com un «reanomenat per lots», i es pot aconseguir de diverses maneres en el KDE.

Amb Dolphin

Dolphin té una capacitat de reanomenar diversos fitxers per numeració, encara que la funcionalitat és actualment limitada i només és útil en certes situacions. Una aplicació útil seria reanomenar un pleg de fotografies. Heus aquí Com es fa.

Amb KRename

KRename té la capacitat de reanomenar un gran nombre de fitxers en funció de molts criteris diferents, com cerca i substitueix, propietats del fitxer, meta-dades als fitxers mp3 i ogg, i molts altres.

KRename es pot trobar al menú Kickoff en la secció Utilitats. Se'l pot anomenar «Bulk Rename».

Ajuda amb la configuració

Espai de treball

Tot el KDE en pantalles petites (per exemple, ultra-portàtils)

  • La interfície ultra-portàtil de Plasma es personalitza per aprofitar al màxim l'espai disponible i configura automàticament la gestió de finestres per donar plena cabuda a les aplicacions.
  • La pàgina de KWin té consells per aprimar la decoració de les finestres, fer els tipus de lletra més petits, i desactivar els consells d'eina al KMail.

Internet

Sessió

  • De tant en tant, quan alguna cosa no funciona bé, se us pot dir que necessiteu establir una variable d'entorn. Aquí teniu com fer-ho.

This page was last edited on 21 January 2019, at 06:00. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.