Difference between revisions of "Glossary/cs"

(Created page with "'''Více informací''': * Tvorba aktivit")
(Created page with "{{Prev|Special:myLanguage/An_introduction_to_KDE|Úvod do KDE}}")
 
(67 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 16: Line 16:
 
<span id="Akonadi"></span>
 
<span id="Akonadi"></span>
 
===Akonadi===
 
===Akonadi===
:The data storage access mechanism for all ''PIM'' (Personal Information Manager) data in ''KDE''.  This allows various applications to access the required information in one place. Note that use of '''Akonadi''' does not change data storage formats (''vcard'', ''iCalendar'', ''mbox'', ''maildir'' etc.) - it just provides a new way of accessing and updating the data.
+
:Mechanika přístupu k datům všech "PIM" (správců osobních údajů - Personal Information Manager) v ''KDE''.  To umožňuje různým aplikacím přistupovat k požadovaným informacím na jednom místě. Neznamená to ovšem, že používání '''Akonadi''' mění formát ukládaných dat (''vcard'', ''iCalendar'', ''mbox'', ''maildir'' atp.) - poskytuje pouze nový způsob  přístupu a použití osobních údajů.
  
:The main reasons for design and development of '''Akonadi''' are of a technical nature, i.e., having a unique way to access PIM-data (contacts, calendars, emails..) from different applications ('''KMail''' and '''Calligra''', for instance), thus eliminating the need to write similar code over and over again.
+
:Hlavní důvod pro vývoj  '''Akonadi''' je technická povaha, tzn. mít unikátní způsob přístup k datům PIM (kontakty, kalendáře, e-maily...) z různých aplikací (např. '''KMail''' a '''Calligra''') a tím eliminovat potřebu opakovaně psát podobný kód.
  
:Another reason is to de-couple GUI applications like '''KMail''' from directly accessing external resources like mail-servers -- this was a major reason for bug-reports/wishes with regard to performance/responsiveness in the past.
+
:Dalším důvodem je oddělení aplikací s GUI jako '''KMail''' od přímého přístupu k externím zdrojům, jako jsou mail servery -- to byl v minulosti hlavní požadavek v záznamu bugů a přání vzhledem k výkonu resp. odezvě.
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [http://userbase.kde.org/Akonadi/ Akonadi for KDE's PIM]  
+
* [http://userbase.kde.org/Akonadi/ Akonadi pro PIM v KDE]  
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Akonadi Wikipedia - Akonadi]  
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Akonadi Wikipedie - Akonadi]  
 
* [http://techbase.kde.org/Projects/PIM/Akonadi Techbase - Akonadi]
 
* [http://techbase.kde.org/Projects/PIM/Akonadi Techbase - Akonadi]
 
<span id="Containment"></span>
 
<span id="Containment"></span>
 
===Baloo===
 
===Baloo===
[[Special:myLanguage/Baloo|Baloo]] is a file indexing and search service that '''Dolphin''' and '''Elisa''' use to get metadata for files and to allow global searches. In a terminal type, <code>balooctl check</code> to find out whether an index was created already. <code>balooctl disable</code> and <code>balooctl status</code> are helpful instructions as well.
+
[[Special:myLanguage/Baloo|Baloo]] je služba vyhledávání a indexování souborů, které používá '''Dolphin''' a '''Elisa''' k získávání metadat souborů a umožňujě globální vyhledávání. Jestli byl index již vytvořen, zjistíte v terminálu příkazem <code>balooctl check</code> . <code>balooctl disable</code> a <code>balooctl status</code> jsou také užitečné instrukce.
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
 
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Baloo Baloo]  
 
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Baloo Baloo]  
 
<span id="Containment"></span>
 
<span id="Containment"></span>
 
===Breeze===
 
===Breeze===
Breeze is the default theme starting with Plasma 5.
+
Breeze je výchozí vzhled/téma spuštěné v Plasma 5.
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [https://cgit.kde.org/breeze.git/ Git repository]
+
* [https://cgit.kde.org/breeze.git/ Git repositář]
  
===Containment===
+
===Kontejment (Containment)===
:A ''Containment'' is a top level grouping of widgets. Each Containment manages the layout and configuration data of its set of widgets independently from other Containments.
+
:''Kontejment'' je seskupení nejvyšší úrovně všech obsažených widgetů. Každý Kontejment spravuje rozložení a konfiguraci vlastní sady widgetů nezávisle na ostatních Kontejmentech.
  
:The end result is that you can group widgets within a Containment according to the significance to your working pattern, rather than by directory grouping.     
+
:Výsledkem je to, že můžete seskupovat widgety v rámci Kontejmentu vzhledem k významu vašich pracovních návyků, spíše než podle adresářové struktury.     
 
<span id="D-Bus"></span>
 
<span id="D-Bus"></span>
 
===D-Bus===
 
===D-Bus===
:An inter-service messaging system. D-Bus allows multiple programs to interact. Developed by Red Hat<sup>®</sup>, it was heavily influenced by KDE3's ''DCOP'', which it supersedes.
+
:Je systém zasílání zpráv mezi službami. D-Bus umožňuje interakci více programů. Tento systém vyvinul Red Hat<sup>®</sup>, ovlivněn KDE systémem ''DCOP'', který byl tímto nahrazen.
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [http://freedesktop.org/wiki/Software/dbus FreeDesktop.org: What is D-Bus?]  
+
* [http://freedesktop.org/wiki/Software/dbus FreeDesktop.org: Co je D-Bus?]  
 
* [http://en.wikipedia.org/wiki/D-Bus Wikipedia: D-Bus]
 
* [http://en.wikipedia.org/wiki/D-Bus Wikipedia: D-Bus]
 
<span id="Dolphin"></span>
 
<span id="Dolphin"></span>
 
===Dolphin===
 
===Dolphin===
:The default file manager in KDE Plasma. It has a side panel (''Places''), but navigation is mainly by the ''breadcrumb'' trail above the main window. It has various advanced features such as split windows and individual views in different windows. Mounting and umounting USB devices can be done in the side-panel. Other directories can be added to the Places panel. A ''Tree view'' is also possible.
+
:Výchozí souborový manžer KDE Plasma. Postranní panel obsahuje (''Místa (Places)''), ale navigace je prováděna především pomocí "drobečkové nápovědy" v horní části hlavního okna. Má řadu pokročilých vlastností, jako rozdělení oken s individuální pohledy v různých oknech. V postranním panelu lze také připojovat a odpojovat USB zařízení. Do Míst (Places), lze vkládat vlastní adresáře. Lze také využít možnosti zobrazení stromové struktury (tree view).
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
 
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Dolphin_(software) Wikipedia - Dolphin (software)]
 
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Dolphin_(software) Wikipedia - Dolphin (software)]
* [[Special:myLanguage/Tutorials/File_Management|The UserBase File Management Tutorial]]
+
* [[Special:myLanguage/Tutorials/File_Management|Návod na správu souborů v UserBase]]
 
<span id="Flake"></span>
 
<span id="Flake"></span>
 
===Flake===
 
===Flake===
:''Flake'' is a programming library to be used in [https://krita.org/en/ Krita] and [[Special:myLanguage/Calligra|Calligra]]. Functionally, it provides ''Shapes'' to display content and ''Tools'' to manipulate content. Shapes can be zoomed or rotated and can be grouped to work as a single Shape, around which text flow is possible.  
+
:''Flake'' je programová knihovna využívaná v [https://krita.org/en/ Krita] a [[Special:myLanguage/Calligra|Calligra]]. Funkčně poskytuje "Tvary (Shapes)" pro zobrazení obsahu a "Nástroje (Tools)" pro manipulaci s obsahem. Tvary mohou být zvětšovány, otáčeny a seskupovány tak, aby fungovaly jako jediný Tvar, kolem kterého je možné obtékat text.  
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [http://community.kde.org/Calligra/Libs/Flake KDE Community Wiki - Flake]  
+
* [http://community.kde.org/Calligra/Libs/Flake KDE komunitní Wiki - Flake]  
 
<span id="Get Hot New Stuff"></span>
 
<span id="Get Hot New Stuff"></span>
===Get Hot New Stuff===
+
=== Získat horké novinky (Get Hot New Stuff)===
:''Get Hot New Stuff (GHNS)'' is an open standard that makes it easy for users to download and install various extensions for their applications. Our implementation of GHNS is used by Plasma (for example to get new desktop themes), and by many applications and widgets.
+
:''Získat horké novinky (Get Hot New Stuff (GHNS))'' je otevřený standard, který ulehčuje uživatelům stahovat a instalovat různé doplňky do aplikací. Naše implementace GHND je používaná Plasmou (např. ke stažení nových vzhledů) a i mnoha ostatními aplikacemi a widgety.
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [http://store.kde.org The KDE Store]
+
* [http://store.kde.org KDE Store]
 
<span id="Home Directory"></span>
 
<span id="Home Directory"></span>
===Home Directory===
+
===Domácí/Domovský adresář (Home Directory)===
:That's the place in your system where all your files are kept. You can write your files outside of this folder, but all applications are configured to propose this folder as place to write your files to. It is easier when you keep your things here.  
+
:Je místo ve vašem systému, kam se ukládají všechny vaše soubory. Vaše soubory můžete zapsat i mimo Domácí adresář, nicméně všechny aplikace jsou nakonfigurovány tak, aby vám nabízeli Domácí adresář jako výchozí umístění. Do budoucna je jednodušší ukládat vaše soubory do Domácího adresáře.  
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Home_directory Wikipedia - Home directory]  
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Home_directory Wikipedie - Domácí adresář]  
 
<span id="KHTML"></span>
 
<span id="KHTML"></span>
 
===KHTML===
 
===KHTML===
:''KHTML'' is a HTML rendering engine that was the base of WebKit, the engine that powers many browsers still in use today (e.g. Safari).
+
:''KHTML'' je vykreslovací HTML engine, který byl založen na WebKitu, enginu který pohání mnoho prohlížečů (např. Safari)  
 
<span id="Kirigami"></span>
 
<span id="Kirigami"></span>
 
===Kirigami===
 
===Kirigami===
:'''Kirigami''' is a set of components allowing developers to create applications that looks good and works well on mobile platforms as well as on the desktop.
+
:'''Kirigami''' je sada komponent, která umožňuje vývojářům vytvářet aplikace, které dobře vypadají a fungují nejenom na mobilních zařízeních, ale i na desktopu.
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [https://www.kde.org/products/kirigami/ Kirigami on kde.org]
+
* [https://www.kde.org/products/kirigami/ Kirigami - kde.org]
 
<span id="Kickoff"></span>
 
<span id="Kickoff"></span>
 
===Kickoff===
 
===Kickoff===
:Kickoff is a launch menu in KDE Plasma in which apps are sorted by functional groups. Right-click also offers the possibility of adding applications to the desktop or panel. Rapid access to a less-used application is made possible with the search box. There are also alternatives, such as the fullscreen app dashboard.  
+
:Kickoff je spouštěcí (start) menu pro KDE Plasma, ve kterém jsou aplikace seřazeny do funkčních skupin. Stiskem pravého tlačítka myši lze přidávat  aplikace na pracovní plochu, nebo na panel. Kickoff také obsahuje vyhledávací pole pro rychlý přístup k méně používaným aplikacím. Existují i alernativy, např. v podobě celoobrazovkové aplikace Dashboard.  
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [http://en.opensuse.org/Kickoff Design documentation]
+
* [https://tr.opensuse.org/Kickoff Dokumentace Kickoff]
 
<span id="KJS"></span>
 
<span id="KJS"></span>
 
===KJS===
 
===KJS===
:KDE platform's ''JavaScript'' engine.
+
:''JavaScript'' engine pro platformu KDE
 
<span id="KInfoCenter"></span>
 
<span id="KInfoCenter"></span>
 
===KInfoCenter===
 
===KInfoCenter===
:'''KInfoCenter''' originated as part of [[#KControl|KControl]] standing alone from KDE 3.1. It can display data about your system such as energy usage, hardware info and many more.   
+
:'''KInfoCenter''' vzniknlo jako součást [[#KControl|KControl]], od verze KDE 3.1 existuje jako samostatná aplikace. Zobrazuje systémová data, jako využití napájení, hardwarové info a mnoho dalšího.   
  
'''More Information''':  
+
'''Více informací''':  
 
* [[Special:myLanguage/KInfoCenter|KInfoCenter]]
 
* [[Special:myLanguage/KInfoCenter|KInfoCenter]]
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Kinfocenter Wikipedia - KInfoCenter]
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Kinfocenter Wikipedie - KInfoCenter]
 
<span id="KIO"></span>
 
<span id="KIO"></span>
 
===KIO===
 
===KIO===
:''KDE Input/Output framework'' provides a single ''API'' for operating on files, whether local or on a remote serverAdditionally, ''KIO Slaves'' provide support for individual protocolsSome particularly useful ones are ''http'', ''ftp'', ''sftp'', ''smb'', ''nfs'', ''ssh (fish)'', ''man'', ''tar'', ''google drive'', and ''zip''.   
+
:''KDE Vstupně/Výstupní (Input/Output) framework'' poskytuje jedno ''API'' pro práci se soubory, bez ohledu zda jsou lokální, nebo uložené na vzdáleném serveruNavíc ''KIO Slaves'' poskytují podporu pro individuální protokolyNěkteré zvláště užitečné jsou: ''http'', ''ftp'', ''sftp'', ''smb'', ''nfs'', ''ssh (fish)'', ''man'', ''tar'', ''google drive'' a ''zip''.   
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [[Special:myLanguage/File transfers|A tutorial on file transfers]]
+
* [[Special:myLanguage/File transfers|Návod na přenos souborů]]
* [http://en.wikipedia.org/wiki/KIO Wikipedia - KIO]
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/KIO Wikipedie - KIO]  
* [http://www.linux.com/feature/124686 Linux.com - Master the KIO slaves]  
 
 
<span id="Kiosk"></span>
 
<span id="Kiosk"></span>
 
===Kiosk===
 
===Kiosk===
* [http://techbase.kde.org/KDE_System_Administration/Kiosk/Introduction Kiosk] is a framework for restricting user capabilities on a ''KDE platform'' system, ideal for use in locked-down environments such as Internet cafés. It has been unmaintained for quite some time now.
+
* [http://techbase.kde.org/KDE_System_Administration/Kiosk/Introduction Kiosk] je framework pro omezování uživatelských možností na systémech "platformy KDE", ideální pro použití v uzamčených systémech jako např. Internetové kavárny. Už nějakou dobu není udržován.
 
<span id="KPart"></span>
 
<span id="KPart"></span>
 
===KPart===
 
===KPart===
:A ''KPart'' is an individual component of the ''KDE Plasma desktop'' and allows applications to share their services with other applications. KParts allow '''KMail''' and '''KOrganizer''' to integrate (as plugins) into the '''Kontact''' suite, or [[#KHTML|KHTML]] to display sites in '''Akregator'''.
+
:''KPart'' je individuální komponenta "pracovní plochy KDE Plasma" a umožňuje aplikacím sdílet jejich služby s ostatními aplikacemi. KParts umožňuje aplikacím '''KMail''' a '''KOrganizer''' integraci (jako pluginy) do aplikace '''Kontact''' , nebo [[#KHTML|KHTML]] zobrazovat stránky v aplikaci '''Akregator'''.
 
<span id="Kross"></span>
 
<span id="Kross"></span>
 
===Kross===
 
===Kross===
: ''Kross'' is a scripting framework, enabling support for multiple scripting languages. A plugin system allows for the support of further languages in the future.
+
: ''Kross'' je skriptovací framework umožňující podporu osatním skriptovacím jazykům. Systém pluginů umožňuje podporu dalších budoucích jazyků.
 
<span id="KRunner"></span>
 
<span id="KRunner"></span>
 
===KRunner===
 
===KRunner===
:The mini-command-line that is accessed from the Classic menu, the keyboard shortcut ''Alt+F2'', or a right-click on the desktop.
+
:Mini příkazový řádek, který je přístupný z klasického menu, klávesovou zkratkou ''Alt+F2'', nebo stiskem pravého tlačítka myši na pracovní ploše.
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
 
* [[Special:myLanguage/Plasma/Krunner|KRunner wiki]]
 
* [[Special:myLanguage/Plasma/Krunner|KRunner wiki]]
  
 
<span id="KWin"></span>
 
<span id="KWin"></span>
 
===KWin===
 
===KWin===
:''KWin'' is the window manager of KDE. This is where window decorations can be changed and themes applied.  
+
:''KWin'' je správce oken platformy KDE. Zde lze měnit dekorace oken, popř aplikovat vzhled/téma.  
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
 
* [[Special:myLanguage/KWin|KWin]]
 
* [[Special:myLanguage/KWin|KWin]]
 
<span id="Pager"></span>
 
<span id="Pager"></span>
 
===Pager===
 
===Pager===
:A ''pager'' is a small program or panel applet which shows the position of windows on your desktop and usually, if you have several [[#Virtual Desktops|Virtual Desktops]], gives an overview over all.
+
:''Pager'' je malý program, nebo také applet v panelu, který ukazuje pozici oken na pracovní ploše. Obvykle se používá pro přehled nad všemi okny při použití více [[#Virtual Desktops|Virtuálních ploch (Virtual desktops)]].
 
<span id="Panel"></span>
 
<span id="Panel"></span>
 
===Panel===
 
===Panel===
:See [[#Kicker|Kicker]]. In '''KDE Plasma''' the name "kicker" is dropped, and the name "panel" is the norm.  "Applets"; are largely replaced by [[#Widget|Widgets]]
+
:Viz [[#Kicker|Kicker]]. V '''KDE Plasma''' bylo od názvu "kicker" upuštěno a  novým standardem se stal název "panel".  "Applety" jsou nahrazovány názvem [[#Widget|Widget]]
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [[Special:myLanguage/Plasma/Panels|Panels]]
+
* [[Special:myLanguage/Plasma/Panels|Panely]]
 
<span id="Phonon"></span>
 
<span id="Phonon"></span>
 
===Phonon===
 
===Phonon===
:A cross-platform multimedia API, interfacing with existing frameworks, such as ''gstreamer'' and ''xine engines''.
+
:Je meziplatformní multimediální API, slouží jako rozhraní mezi existujícímy frameworky jako např. ''gstreamer'' a ''xine engines''.
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
 
* [[Special:myLanguage/Phonon|Phonon]]
 
* [[Special:myLanguage/Phonon|Phonon]]
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Phonon_(KDE) Wikipedia - Phonon (KDE)]  
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Phonon_(KDE) Wikipedie - Phonon (KDE)]  
* [http://phonon.kde.org/ Phonon website]
+
* [http://phonon.kde.org/ Stránka Phonon]
 
<span id="Plasma"></span>
 
<span id="Plasma"></span>
 
===Plasma===
 
===Plasma===
:Plasma is the desktop environment from KDE. It is the part of the desktop that you can see. Plasma also acts as a glue between panels, plasmoids and Kickoff. Plasma Mobile allows Plasma to run on smartphones and uses the same underlying code base.
+
:Plasma je desktopové prostředí pro KDE. Je součástí pracovní plochy, kterou vidíte. Plasma také slouží jako lepidlo mezi panely, plasmoidy a Kickoff. Plasma Mobile umožňuje spouštět Plasma na mobilních zařízeních a používat stejný základní kód.
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_(KDE) Wikipedia - Plasma (KDE)]
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_(KDE) Wikipedie - Plasma (KDE)]  
* [http://plasma.kde.org/cms/1107 Plasma website]  
+
* [[Special:myLanguage/Plasma| Hlavní stránka Plasma ]]
* [[Special:myLanguage/Plasma|The Plasma main page]]
+
* [[Special:myLanguage/Plasma/FAQ/Index|Plasma - často kladené otázky]]
* [[Special:myLanguage/Plasma/FAQ/Index|The Plasma FAQ's]]
 
 
<span id="Qt"></span>
 
<span id="Qt"></span>
 
===Qt===
 
===Qt===
:(Pronounced "cute") A framework/toolkit for writing cross-platform applications. It is used by many cross-platform applications such as '''Krita''', '''GoogleEarth''' and many others.  Qt forms the underlying library KDE software is built on.  
+
:(Vyslovuje se "kjút (cute)") Framework/sada nástrojů pro psaní multi-platformních aplikací. Je používán mnoha aplikacemi jako např. '''Krita''', '''GoogleEarth''' and mnoha dalšími.  Qt tvoří základní knihovnu aplikací KDE.  
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_(toolkit) The Qt Toolkit]
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_(toolkit) Sada nástrojů Qt]
 
<span id="Solid"></span>
 
<span id="Solid"></span>
 
===Solid===
 
===Solid===
:''Solid'' provides a single API for hardware management.  Hardware is grouped into "domains".  The initial domains relate to ''HAL'', ''NetworkManager'' and the ''Bluetooth'' stack. Since the backends for Solid are pluggable, Solid helps application developers write less code, and have it platform independent.  
+
:''Solid'' poskytuje jednotné API pro správu hardware.  Hardware je seskupen do "domén".  Počáteční domény souvisejí se zásobníkem ''HAL'', ''NetworkManager'' a ''Bluetooth''. Poněvadž jsou backandy pro Solid zásuvné, pomáhá tak Solid vývojářům aplikací tím, že mohou psát méně kódu, který není závislý na platformě.  
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [http://solid.kde.org/cms/1058 Discover Solid]  
+
* [http://solid.kde.org/cms/1058 Prozkoumejte Solid]  
 
<span id="System Settings"></span>
 
<span id="System Settings"></span>
===System Settings===
+
===Nastavení systému (System Settings)===
:The system settings are the unified place where you can change and customize many aspects of the Plasma desktop and KWin such as icon themes, desktop effects and shortcuts.
+
:Nastavení systému je unifikované místo na změnu a úpravu mnoha aspektů pracovní plochy Plasma a KWinplace, jako jsou ikony, témata vzhledu, efekty plochy a odkazy.
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [[Special:myLanguage/System Settings|System Settings]]
+
* [[Special:myLanguage/System Settings|Nastavení systému]]
 
<span id="Threadweaver"></span>
 
<span id="Threadweaver"></span>
 
===Threadweaver===
 
===Threadweaver===
:This thread programming library spreads work among multiple-core processors where available, prioritising them before queueing them for execution. ''ThreadWeaver'' provides a high-level job interface for multithreaded programming.  
+
:Tato programovací knihovna procesorových vláken, rozloží zátěž mezi vícejádrové procesory, pokud jsou k dispozici, a upřednostňuje je před řazením do fronty k provedení. ''ThreadWeaver'' poskytuje vysoko-úrovňoví pracovní interface pro vícevláknové programování.  
  
'''More Information''':
+
''' Více informací''':
* [http://www.englishbreakfastnetwork.org/apidocs/apidox-kde-4.0/kdelibs-apidocs/threadweaver/html/Why.html Why Multithreading? (Technical article)]
+
* [http://www.englishbreakfastnetwork.org/apidocs/apidox-kde-4.0/kdelibs-apidocs/threadweaver/html/Why.html Proč multithreading? (Technický článek)]
 
<span id="Virtual Desktops"></span>
 
<span id="Virtual Desktops"></span>
===Virtual Desktops===
+
===Virtuální plochy (Virtual Desktops)===
:A popular concept of Unix based window managers is the one of ''virtual desktops''. This means you have not only one screen where you can place your windows on but several. When you switch to a different desktop (usually with a pager) you will only see the windows which you started on your new desktop or moved to it. A window can also be made "sticky" which means it appears on all virtual desktops.
+
:''Virtuální plochy'' jsou populárním konceptem správců oken založených na Unixových systémech. To znamená že nemáte jen jednu plochu, kde si otevíráte okna, ale máte jich několik. Když přepnete na jinou virtuální plochu (běžně pomocí přepínače ploch) uvidíte pouze okna, které jste na nové ploše otevřel, nebo jste je tam z jiné plochy přesunul.Okno lze nastavit jako "přilepené (sticky)" což znamená, že se objevuje na všech virtuálních plochách.
 
<span id="WebKit"></span>
 
<span id="WebKit"></span>
 
===WebKit===
 
===WebKit===
:HTML ''rendering engine'', originating from a fork of [[#KHTML|KHTML]]. Adopted by Apple and developed for Safari.  
+
:HTML ''zobrazovací engine'', původem z forku [[#KHTML|KHTML]]. Přejat společností Apple a vyvíjen pro Safari.  
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [http://webkit.org/ The Webkit home page]  
+
* [http://webkit.org/ Domovská stránka Webkit]  
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Webkit Wikipedia - Webkit]
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Webkit Wikipedie - Webkit]
 
<span id="Widget"></span>
 
<span id="Widget"></span>
 
===Widget===
 
===Widget===
:Collins English Dictionary: "Any small mechanism or device the name of which is unknown or temporarily forgotten." In KDE software terms, a '''widget''' is a single component on the canvas. Other common names that are analogous are "applet" or "gadget". Superkaramba Themes, Apple's Dashboard, Google Gadgets, Yahoo Widgets, Vista Sidebar Widgets, Opera Widgets are all examples of other widget systems (some of which are supported by Plasma as well).
+
:Citujeme z Collins English Dictionary: "Každý malý mechanismus, nebo zařízení, jména které je neznámé, nebo dočasně zapomenuté. " V oblasti softwaru KDE je '''widget''' komponent, založený na canvas. "Applet", nebo "gadget", to jsou další běžné názvy pro "widget". Dalšími příklady systémů s widgety (některá Plasma také podporuje) jsou: Superkaramba Themes, Apple's Dashboard, Google Gadgets, Yahoo Widgets, Vista Sidebar Widgets, Opera Widgets .
 
<span id="X-Server"></span>
 
<span id="X-Server"></span>
 
===X Server===
 
===X Server===
:The ''X Server'' represents a basic layer upon which the various GUIs like the KDE Plasma desktop are built. It manages the basic mouse and keyboard input (from the local host as well as from remote hosts) and provides elementary graphic routines to draw rectangles and other primitives.
+
:''X Server'' představuje základní vrstvu, nad kterou jsou postavena různá grafická rozhraní (GUI) jako KDE Plasma desktop. Spravuje základní vstupy z myši a klávesnice (jak na localhost, tak i ze vzdálených hostitelů) a poskytuje  elementární grafické rutiny pro vykreslování obdélníků a ostatních tvarů.
 
<span id="XMLGUI"></span>
 
<span id="XMLGUI"></span>
 
===XMLGUI===
 
===XMLGUI===
:A programmers' framework for designing the user interface. It is extensively used by ''KParts''  
+
:Programovací framework k projektování uživatelského rozhraní. Je značně využíván aplikací ''KParts''  
  
'''More Information''':
+
'''Více informací''':
* [http://en.wikipedia.org/wiki/XMLGUI Wikipedia - XMLGUI]  
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/XMLGUI Wikipedie- XMLGUI]  
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_Style_Sheets Wikipedia - Qt Style Sheets]
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_Style_Sheets Wikipedie - Qt Stylopisy]
  
{{Prev|Special:myLanguage/An_introduction_to_KDE|An Introduction to KDE}}
+
{{Prev|Special:myLanguage/An_introduction_to_KDE|Úvod do KDE}}
  
 
[[Category:Začínáme/cs]]
 
[[Category:Začínáme/cs]]
 
[[Category:Systém/cs]]
 
[[Category:Systém/cs]]

Latest revision as of 21:02, 10 July 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português • ‎português do Brasil • ‎suomi • ‎svenska • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎فارسی • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Tato stránkaposkytuje netechnické odkazy, společně s odkazy na další informace, nebo jejich demonstraci. Viz také Technický slovník.

Aktivity (Activities)

Aktivity jsou sady Plasma widgetů, které mají vlastní tapetu. Trochu jako Virtuální pracovní plochy, ale né tak zcela.
Máte například "pracovní aktivitu" se zobrazenou čtečkou RSS, poznámky napsané v TODO widgetu, Pohled na složku s vašimi pracovními soubory a odpovídající tapetou
Vedle toho máte vaší "volnočasovou aktivitu", s náhledem na rodinné fotky, čtečku RSS se zprávami vašeho oblíbeného blogu, Pohled na složku s vaší video knihovnou, twitter applet a samozřejmě tapetu s Iron Maiden, které milujete už od osmdesátek.
Přesně v 17:00 přepnete svoji "pracovní aktivitu" na vaši "volnočasovou aktivitu".

Více informací:

Akonadi

Mechanika přístupu k datům všech "PIM" (správců osobních údajů - Personal Information Manager) v KDE. To umožňuje různým aplikacím přistupovat k požadovaným informacím na jednom místě. Neznamená to ovšem, že používání Akonadi mění formát ukládaných dat (vcard, iCalendar, mbox, maildir atp.) - poskytuje pouze nový způsob přístupu a použití osobních údajů.
Hlavní důvod pro vývoj Akonadi je technická povaha, tzn. mít unikátní způsob přístup k datům PIM (kontakty, kalendáře, e-maily...) z různých aplikací (např. KMail a Calligra) a tím eliminovat potřebu opakovaně psát podobný kód.
Dalším důvodem je oddělení aplikací s GUI jako KMail od přímého přístupu k externím zdrojům, jako jsou mail servery -- to byl v minulosti hlavní požadavek v záznamu bugů a přání vzhledem k výkonu resp. odezvě.

Více informací:

Baloo

Baloo je služba vyhledávání a indexování souborů, které používá Dolphin a Elisa k získávání metadat souborů a umožňujě globální vyhledávání. Jestli byl index již vytvořen, zjistíte v terminálu příkazem balooctl check . balooctl disable a balooctl status jsou také užitečné instrukce.

Více informací:

Breeze

Breeze je výchozí vzhled/téma spuštěné v Plasma 5.

Více informací:

Kontejment (Containment)

Kontejment je seskupení nejvyšší úrovně všech obsažených widgetů. Každý Kontejment spravuje rozložení a konfiguraci vlastní sady widgetů nezávisle na ostatních Kontejmentech.
Výsledkem je to, že můžete seskupovat widgety v rámci Kontejmentu vzhledem k významu vašich pracovních návyků, spíše než podle adresářové struktury.

D-Bus

Je systém zasílání zpráv mezi službami. D-Bus umožňuje interakci více programů. Tento systém vyvinul Red Hat®, ovlivněn KDE systémem DCOP, který byl tímto nahrazen.

Více informací:

Dolphin

Výchozí souborový manžer KDE Plasma. Postranní panel obsahuje (Místa (Places)), ale navigace je prováděna především pomocí "drobečkové nápovědy" v horní části hlavního okna. Má řadu pokročilých vlastností, jako rozdělení oken s individuální pohledy v různých oknech. V postranním panelu lze také připojovat a odpojovat USB zařízení. Do Míst (Places), lze vkládat vlastní adresáře. Lze také využít možnosti zobrazení stromové struktury (tree view).

Více informací:

Flake

Flake je programová knihovna využívaná v Krita a Calligra. Funkčně poskytuje "Tvary (Shapes)" pro zobrazení obsahu a "Nástroje (Tools)" pro manipulaci s obsahem. Tvary mohou být zvětšovány, otáčeny a seskupovány tak, aby fungovaly jako jediný Tvar, kolem kterého je možné obtékat text.

Více informací:

Získat horké novinky (Get Hot New Stuff)

Získat horké novinky (Get Hot New Stuff (GHNS)) je otevřený standard, který ulehčuje uživatelům stahovat a instalovat různé doplňky do aplikací. Naše implementace GHND je používaná Plasmou (např. ke stažení nových vzhledů) a i mnoha ostatními aplikacemi a widgety.

Více informací:

Domácí/Domovský adresář (Home Directory)

Je místo ve vašem systému, kam se ukládají všechny vaše soubory. Vaše soubory můžete zapsat i mimo Domácí adresář, nicméně všechny aplikace jsou nakonfigurovány tak, aby vám nabízeli Domácí adresář jako výchozí umístění. Do budoucna je jednodušší ukládat vaše soubory do Domácího adresáře.

Více informací:

KHTML

KHTML je vykreslovací HTML engine, který byl založen na WebKitu, enginu který pohání mnoho prohlížečů (např. Safari)

Kirigami

Kirigami je sada komponent, která umožňuje vývojářům vytvářet aplikace, které dobře vypadají a fungují nejenom na mobilních zařízeních, ale i na desktopu.

Více informací:

Kickoff

Kickoff je spouštěcí (start) menu pro KDE Plasma, ve kterém jsou aplikace seřazeny do funkčních skupin. Stiskem pravého tlačítka myši lze přidávat aplikace na pracovní plochu, nebo na panel. Kickoff také obsahuje vyhledávací pole pro rychlý přístup k méně používaným aplikacím. Existují i alernativy, např. v podobě celoobrazovkové aplikace Dashboard.

Více informací:

KJS

JavaScript engine pro platformu KDE

KInfoCenter

KInfoCenter vzniknlo jako součást KControl, od verze KDE 3.1 existuje jako samostatná aplikace. Zobrazuje systémová data, jako využití napájení, hardwarové info a mnoho dalšího.

Více informací:

KIO

KDE Vstupně/Výstupní (Input/Output) framework poskytuje jedno API pro práci se soubory, bez ohledu zda jsou lokální, nebo uložené na vzdáleném serveru. Navíc KIO Slaves poskytují podporu pro individuální protokoly. Některé zvláště užitečné jsou: http, ftp, sftp, smb, nfs, ssh (fish), man, tar, google drive a zip.

Více informací:

Kiosk

  • Kiosk je framework pro omezování uživatelských možností na systémech "platformy KDE", ideální pro použití v uzamčených systémech jako např. Internetové kavárny. Už nějakou dobu není udržován.

KPart

KPart je individuální komponenta "pracovní plochy KDE Plasma" a umožňuje aplikacím sdílet jejich služby s ostatními aplikacemi. KParts umožňuje aplikacím KMail a KOrganizer integraci (jako pluginy) do aplikace Kontact , nebo KHTML zobrazovat stránky v aplikaci Akregator.

Kross

Kross je skriptovací framework umožňující podporu osatním skriptovacím jazykům. Systém pluginů umožňuje podporu dalších budoucích jazyků.

KRunner

Mini příkazový řádek, který je přístupný z klasického menu, klávesovou zkratkou Alt+F2, nebo stiskem pravého tlačítka myši na pracovní ploše.

Více informací:

KWin

KWin je správce oken platformy KDE. Zde lze měnit dekorace oken, popř aplikovat vzhled/téma.

Více informací:

Pager

Pager je malý program, nebo také applet v panelu, který ukazuje pozici oken na pracovní ploše. Obvykle se používá pro přehled nad všemi okny při použití více Virtuálních ploch (Virtual desktops).

Panel

Viz Kicker. V KDE Plasma bylo od názvu "kicker" upuštěno a novým standardem se stal název "panel". "Applety" jsou nahrazovány názvem Widget

Více informací:

Phonon

Je meziplatformní multimediální API, slouží jako rozhraní mezi existujícímy frameworky jako např. gstreamer a xine engines.

Více informací:

Plasma

Plasma je desktopové prostředí pro KDE. Je součástí pracovní plochy, kterou vidíte. Plasma také slouží jako lepidlo mezi panely, plasmoidy a Kickoff. Plasma Mobile umožňuje spouštět Plasma na mobilních zařízeních a používat stejný základní kód.

Více informací:

Qt

(Vyslovuje se "kjút (cute)") Framework/sada nástrojů pro psaní multi-platformních aplikací. Je používán mnoha aplikacemi jako např. Krita, GoogleEarth and mnoha dalšími. Qt tvoří základní knihovnu aplikací KDE.

Více informací:

Solid

Solid poskytuje jednotné API pro správu hardware. Hardware je seskupen do "domén". Počáteční domény souvisejí se zásobníkem HAL, NetworkManager a Bluetooth. Poněvadž jsou backandy pro Solid zásuvné, pomáhá tak Solid vývojářům aplikací tím, že mohou psát méně kódu, který není závislý na platformě.

Více informací:

Nastavení systému (System Settings)

Nastavení systému je unifikované místo na změnu a úpravu mnoha aspektů pracovní plochy Plasma a KWinplace, jako jsou ikony, témata vzhledu, efekty plochy a odkazy.

Více informací:

Threadweaver

Tato programovací knihovna procesorových vláken, rozloží zátěž mezi vícejádrové procesory, pokud jsou k dispozici, a upřednostňuje je před řazením do fronty k provedení. ThreadWeaver poskytuje vysoko-úrovňoví pracovní interface pro vícevláknové programování.

Více informací:

Virtuální plochy (Virtual Desktops)

Virtuální plochy jsou populárním konceptem správců oken založených na Unixových systémech. To znamená že nemáte jen jednu plochu, kde si otevíráte okna, ale máte jich několik. Když přepnete na jinou virtuální plochu (běžně pomocí přepínače ploch) uvidíte pouze okna, které jste na nové ploše otevřel, nebo jste je tam z jiné plochy přesunul.Okno lze nastavit jako "přilepené (sticky)" což znamená, že se objevuje na všech virtuálních plochách.

WebKit

HTML zobrazovací engine, původem z forku KHTML. Přejat společností Apple a vyvíjen pro Safari.

Více informací:

Widget

Citujeme z Collins English Dictionary: "Každý malý mechanismus, nebo zařízení, jména které je neznámé, nebo dočasně zapomenuté. " V oblasti softwaru KDE je widget komponent, založený na canvas. "Applet", nebo "gadget", to jsou další běžné názvy pro "widget". Dalšími příklady systémů s widgety (některá Plasma také podporuje) jsou: Superkaramba Themes, Apple's Dashboard, Google Gadgets, Yahoo Widgets, Vista Sidebar Widgets, Opera Widgets .

X Server

X Server představuje základní vrstvu, nad kterou jsou postavena různá grafická rozhraní (GUI) jako KDE Plasma desktop. Spravuje základní vstupy z myši a klávesnice (jak na localhost, tak i ze vzdálených hostitelů) a poskytuje elementární grafické rutiny pro vykreslování obdélníků a ostatních tvarů.

XMLGUI

Programovací framework k projektování uživatelského rozhraní. Je značně využíván aplikací KParts

Více informací:This page was last edited on 10 July 2020, at 21:02. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.